Trumpai Spausdinti
• Brazilijos lietuvių tarpe kyla pageidavimas, kad čia atsilankytų Vli-kc atstovai. Atsilankymas būtų naudingas, nes labiau prikeltų šio krašto lietuvius į tėvų žemės laisvinimo kovą.
•    Spalio 1-3 d.d. Tarptautinė Valstiečių Sąjunga, dar vadinama žaliuoju Internacionalu, buvo sušaukusi New Yorke kongresą. Po antrojo pasaulinio karo jis yra ketvirtasis. Kongrese dalyvavo įvairių tautybių apie 200 atstovų. Lietuvius atstovavo Valstiečių Liaudininkų Sąjungos delegacija iš 16 asmenų. Susilaukta sveikinimų iš žymių amerikiečių politikų. Sveikinimą atsiuntė ir JAV prezidentas. Sąjungos pirmininku perrinktas St. Mikolajczykas. A. De-venienė įėjo į vicepirmininkų sąstatą.
•    Sol. Zuzana Griškaitė rugsėjo 19 d. koncertavo Brooklyno meno muziejaus sekmadienio programoje. Koncertas buvo transliuojamas per radiją.
•    Dr. Alf. šešplaukis šiemet Columbia universitete New Yorke dėsto lietuvių kalbą. Taip pat jis ten dėsto ir lietuvių istoriją.
•    Spalio 23 ir 24 Bostone įvyko ALRK Šv. Juozapo Darbininkų Sąjungos seimas. Pagrindinę paskaitą apie darbininkų unijas laikė kun. J. Vaitekūnas. Buvo suvažiavę 28 atstovai iš 10 kuopų. Be to, dalyvavo ir nemažas būrys svečių.
•    Edmontono lietuviai Kanadoje pasistatė namus, kuriose laikoma pamaldos ir susirinkimai. Namų statymo iniciatorius — kun. Br. Jurkšas. atvykęs čia prieš dvejus metus.