Turinys Spausdinti
Švenčių proga sveikiname "Aidų" skaitytojus, platintojus ir bendradarbius.
Leidėjai, Redakcija, Administracija.


Antanas Maceina — Dangun paėmimo dogmos aktualumas ................................. 433
Mykolas Vaitkus — Gegužes pirmoji, Aušros žvaigžde, Sapnas, Taip toli (eil.) ..  441
K. P. Aleksa — Arkivysk. M. Reinį prisiminus ...................................................... 442
Simas Sužiedėlis — Pabaltijo ateities klausimu ...................................................... 446
Aušra Bendoriūtė — Mano dienos, Purienos,
Šauksmas, Ketvirtą valandą, Ilgesys (eil.) .............................................................. 451

Ernest   Hemingway — Žudikai (verte A. V.) .........................................................  452
Pr. Skardžius — Vincas Krėvė — žmogus ir lietuvis .............................................. 457
E. Erdvilas — Ukrainos kova už laisvę .................................................................... 460

KŪRYBOS   PASAULY
LITERATŪRA
A.   V. — Ernest Hemingway .................................................................................... 465
J.   Baltinis — Ar iš tikro kritikos nusikalstamumas? ............................................ 466

KNYGOS IR ŽURNALAI
J.   Žemkalnis — Jurgio Blekaičio poetinis vardynas ............................................. 469
Antanas   Musteikis: Vaclovas Čižiūnas — Tautinis auklėjimas šeimoje ............. 470

RELIGINIS   GYVENIMAS
Tëv. dr. Klemensas Žalalis, O.F.M.—
Antrasis tarptautinis marijologljos ir devintasis Marijos kongresas Romoje ........ 471


MENAS
Paulius   Jurkus — Henri Matisse ........................................................................... 472
Paulius   Jurkus — Skulptorių Juozą Zikarą prisiminus .......................................... 472
S.   K. — Romo Viesulo paroda ................................................................................ 473

VISUOMENINIS  GYVENIMAS
Dr.   J.   Budzeika — Įspūdžiai iš biznierių ir ir akademikų pasikalbėjimų ............ 474

PASTABOS: L. Gendrutis — Didžioji grėsmė — 475.
L. A. — Vienašališkos stipendijos — 470.
L. G. — Studentų balsas — 476.

ĮVYKIAI .................................................................................................................... 477
1954 metų turinys ...................................................................................................... 479

ILIUSTRACIJOS
Vaikelis Jėzus (mozaikos detalė:  iš šv. Sofijos bažnyčios
Konstantinopolyje      viršelių 1 psl.
Lietuvos laukų karaliene (tautodaile)       437
Arkivysk. M. Reinio nuotrauka        442
Adomas   Galdikas — žiema .       447
Romas   Viesulas — Benamiai       451
Henri   Matisse — Vinjete        451
Henri   Matisse — Kambario vidus        414
Vinco Krėvės ir jo gimtines nuotraukos      458-459
Juozas   Zikaras — Vytautas prie
Juodųjų jūrų             463
Ernest Hemingway nuotrauka           466
Juozo Zikaro nuotrauka       473
V.   K.   Jonynas — Betliejaus naktis      viršelių 4 psl.

DECEMBER, 1954
AlDAI-ECHOES, cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers. Kennebunk Port. Maine. Subscription $6.00, single copy 60c. Entered as second class matter at the post office at Kennebunk Port. Maine, February 7, 1950, under the act of March 3. 1879. Additional entry at Brooklyn. N. Y.