Trumpai Spausdinti
•    "Draugo" romano konkurso komisiją sudaro Bernardas Brazdžionis, pirm., Kazys Mockus, sekr. Komisijos nariais: dr. Juozas Girnius, Antanas Gustaitis ir dr. Juozas Lei-monas.
•    Jau išėjo Knygų Lentynos 7-8 nr. Aprašomi visi pasauly pasirodę lietuviški leidiniai, kurie paskui perduodami Pasaulio Lietuvių Archyvui Čikagoje. Biuletenį leidžia Lietuvių Bibliografinė Taryba. Jos adresas: 602 Harvey St., Danville, 111. Knygų ir laikraščių leidėjai prašomi tai įstaigai pasiųsti bent du savo leidinių egz.
•    Čikagoje gyveną rašytojai kas mėnesį pas atskirus savo narius renkasi pobūviams, kuriuose kalbamasi literatūrinėmis temomis ir skaitoma pavienių rašytojų kūryba. Paskutiniame susirinkime tokių pobūvių tvarkytoju išrinktas P. Gaučys.
•    Juozas Strolia iš Kalifornijos persikėlė į Bostoną. Jis turi parašęs studiją "Lietuvių muzikos kelias iki dvylikos tonų" ir išvertęs muzikos srities veikalą iš vokiečių kalbos.
•    Kun. dr. Juozas Prunskis, kuris šiemet mini savo 25 metų žurnalistinio darbo sukaktį, dabar lanko Tolimųjų Rytų šalis. Grįžta gruodžio pabaigoje.
•    Ateinančių metų gegužės 1 d., talkininkaujant Rašytojų klubui, pranciškonai Bostone rengia "Spaudos Dieną". Ta pačia proga įvyks ir koncertas. Gautos pajamos skiriamos spaudos palaikymui.
•    Šiemet gruodžio mėn. prof. Vaclovui Biržiškai suėjo 70 metų amžiaus. Jubiliatas yra Liet. Rašytojų Draugijos garbės narys. Jam pagerbti Bosto Lietuvių Rašytojų Draugijos Klubas surengė paminėjimą, kuriame dalyvavo daug rinktinės publikos iš Bostono ir tolimesnių vietų. Profesoriaus nuveikti darbai gausiuose sveikinimuose žodžiu ir raštu buvo nuoširdžiai įvertinti. Po akademijos įvyko vaišės.