ATSŲSTA PAMINĖTI Spausdinti
Mykolas Vaitkus; TVANAS. Senovinių amžių apysaka. Išleido "Nida", 1954 m., 205 psl.
Bendrojo Amerikos Lietuvių šalpos Fondo Pirmieji Dešimt metų (1944-1954). Medžiagą surinko ir parengė Antanas Sodaitis, talkinant redakcinei komisijai. Išleido Balfas, 1954 m., 135 psl.
Europe. Nine Panel Studies. Išleido Free Europe Committee, Inc. 1954 m., 146 psl.
Vytautas Alantas: SVETIMOS PAGAIRĖS. Novelės, apsakymai, feljetonai. Išleido "Nida". 1954 m., 255 psl.
Vladas Andriukaitis: AUDRA ŽEMAIČIUOSE. Vytauto Did. laikų apysaka. Išleido "Gabija", 217 psl.
Prof. St. Šalkauskis: ATEITININKŲ IDEOLOGIJA, II leidimas. Išleido prel. Pr. M. Juras, 1954 m. Viršelis V. K. Jonyno, 334 psl.
Juozas Mikuckis: LYRIKOS KRAITIS. Išleido Terra. Chicago, 1954. 180 p. Kaina $2.50.
Lituania Ilustrada. Rio de Janeiro, 1954. 131 p. II laida.
Lituanus. Lithuanian Academic Youth Bulletin, 1954, nr. 1. 12 p.
Darbininkas—pranciškonų du kartu savaitėj leidžiamo laikraščio "Darbininko" priedas Marijos Metams paminėti. Atspaustas septyniomis spalvomis ir gausiai iliustruotas paveikslais iš Dievo Motinos gyvenimo. 24 psl. didelio formato. Rašo: J. Brazaitis, S. Sužiedėlis, Tėv. B. Ramanauskas, Iz. Vasyliūnas, A. Mažiulis, Tėv. M. Stepaitis, Nelė Maza-laitė, Tėv. L. Andriekus, kun. J. Pet-rėnas ir kit.