TURINYS Spausdinti
L. Dambriūnas — Svetimos įtakos klausimu mūsų kalboje .............................................. 297
Jurgis Blekaitis — Vėtra nuo jūros, Mūsų liepa (eil.) ....................................................... 309
Marija Gimbutienė — Lietuvių liaudies meno simbolių klausimu .................................... 310
Vytautas Braziulis — Prel. Kazimieras Jasėnas ................................................................ 316
A. Vaičiulaitis — Kaimų takeliais ....................................................................................... 321
Vincente Aleixandre — Amžinas Vagabundas (eil.) ........................................................... 323
Stasys Yla — Lietuviškas nacionalizmas liberalizmo ženkle ............................................. 324

KŪRYBOS PASAULYJE

LITERATŪRA
Antanas Musteikis— Lietuviškieji "Džiunglių" herojai .................................................... 332

KNYGOS IR ŽURNALAI
Trumpa diena (A. Tyruolis: Alė Rūta — Trumpa diena, romanas .................................... 337

RELIGINIS GYVENIMAS
Dr. A. Juška — Trisdešimt šeštasis Tarptautinis Eucharistinis Kongresas ..................... 338
L. Andriekus — Kultūrinės veiklos baruose ...................................................................... 339

MENAS
Rapolas Serapinas— Platono pažiūros į meną ................................................................... 340

VISUOMENINIS   GYVENIMAS
J. Alaušius — Nėra ko dangstyti begėdystę ...................................................................... 342
ĮVYKIAI

ILIUSTRACIJOS
T. Valius — Laikrodis (Lino rėžinys) ................. viršelių 1 pusl.
Adomas Galdikas — Gėlės .......................................... 299
Videniškio kaimas (V. Augustino nuotrauka) ....................... 303
Elena Urbaitytė — Natiurmortas ................................... 307
Iliustracijos iš Marijos Gimbutienės rinkinio: lietuviškas koplytstulpis, koplytstulpiai dekoruoti žalčiais, akmuo su žalčių figūromis, buliai šalia gyvybės medžio, molio sargofagas, stogų žirgeliai, gyvybės medis, kraičio skrynios, krūtinės papuošalas, koplytstulpių viršūnės, Maibaum iš Vokietijos, gandrai ant stogo .............................. 310-315
Prel Kazimiero Jasėno apybraiža ................................... 316
Šv. Pranciškus  Asyžietis (Liaudies menas) ........................ 319
L. Vilimas — Prie knygos .......................................... 327
Upton Sinclair nuotrauka .......................................... 333
Tėv. Jurgio Gailiušio nuotrauka ................................... 339
P. Augius — Žalčio pasaka ............................. viršelių 4 pusl.

OCTOBER, 1955

AIDAI - ECHOES, cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers. Kennebunk Port, Maine. Subscription $6.00, single copy 60c. Entered » second class matter at the post office at Kennebunk Port, Maine, February 7, 1950, under the act of March 3. 1879. Additional entry at Brooklyn, N. Y.