"AIDAI" SKIRIA LITERATŪROS PREMIJĄ Spausdinti
Mėnesinis kultūros žurnalas "Aidai", leidžiama TT. Pranciškonų, pamečiui skiria po vieną $500.00 premiją už premijos komisijos geriausiu pripažintą grožines literatūros ir mokslo veikalą,   šiuo skelbiama jos taisykles:

1.    1956 metais trečią kartą premija bus skiriama už grožinę literatūrą: poeziją, noveles, apysakas, romaną ar dramą.

2.    Už premijos komisijos geriausiu pripažintą veikalą skiriama premija nebus skaldoma tarp atskirų autorių.

3.    Premijos komisija vertins 1954-1955 m. pasirodžiusius viešumon grožines literatūros kūrinius ir tais metais parašytus, bet dėl dabartinių sąlygų negalėjusius būti išspausdintais kūrinius tų autorių, kurie juos prisius komisijai.

4.    Eilėraščių rinkinys, skiriamas premijai, turi sudaryti nemažiau 32—48 puslapių knygą, jeigu ji būtų išspausdinta. Novelių ar apysakų rinkinys turi būti nemažiau kaip 100 puslapių dydžio spausdintos  knygos.

5.    Paskutine data kūriniams jteikti 1956 metų vasariol d. Siųsti šiuo adresu: Ant. Vaičiulaitis, 304 Anacostia Rd. S. E., Washington 19, D. C.

6.    Premijuotą kūrinį, jei jis būtų parinktas iš viešumon dar nepasirodžiusių veikalų, autorius sutinka dalinai ar ištisai spausdinti per "Aidus".

7.    Vertinimo komisijos sąstatas bus paskelbtas vėliau.