LEIDĖJAI Spausdinti
Redaguoja — Antanas Vaičiulaitis

Redakcijos nariai — T. Leonardas Andriekus, O. F. M., Juozas Girnius. Alfonsas Nyka-Niliūnas

Meninė priežiūra — Telesforas Valius

Leidžia — Tėvai Pranciškonai

Administracijos adresas — Aidai, 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.

Dailininko adresas — Telesforas Vilka, 84 Pine Crest Rd., Toronto, Ont., Canada

Redakcijos adresas — Antanas Vateiulaltav 304 Anacostia Rd. S. E., Washington 19, D. C.