1956 METŲ TURINYS Spausdinti
GROŽINĖ LITERATŪRA
Albanų liaudies dainos (vertė J. Aistis) ........................... 67
Andriekus Leonardas — Priesaika, žemė, Fontanas (eil.) ............. 251
Balys Jonas, dr. — Dainų kraitis iš tėvynės ........................ 23
Baronas Aloyzas — Plakatas ........................................ 125
Baronas Aloyzas — Sukaktuvės ........................................ 457
Bogutaitė Vitalija — Dabartis, Liūdesys, Atsisveikinimas, Alkanieji, Susitikimas (eil.) 69
Bogutaitė Vitalija — Matau tamsias akis (eil.) ................... 259
Bradūnas Kazys — Mindaugas, Pro vėlių langelį (eil.) ................  196
Brazdžionis Bernardas —  Sibiro triptikas ......................... 437
Gruodis Eugenijus — Dovana, Poezija, Ordinas, Sfinksas, Regėjimas, Tikėjimas (eil.) 105 Jimenez Juan Ramon — Pilnoji sąmonė, Visi debesys dega, Su pietų kryžium (eil.) ...... 456
Kazokas Vincas — Motina, Laivas (eil.) ............. 173
Mekas Jonas — Vasaros naktys, Pavasario daina, Svajonė, Žilvitis, Likimas (eil.) ......... 7
Spalis R. — Kerštas .............................. 270
Stelingis P. — Bitelė (eil.) ...................... 20
Sutema Liūnė — Nieko nebenoriu liesti (eil.) ............... 22
Sutema Liūnė — Žydi (eil.) ........................ 127
Tagore Rabindranath — Keliavimas. (Išvertė J. Tininis) .................. 207, 261
Tininis Juozas — Geiša ................. 403
Tumienė Elena — Aldonos kraitis, Kolifornijos aguona  (eil.) .............. 385
Vaičiulaitis Antanas — Elegija, Odė žuvusiems partizanams, Senovės lietuvių giesmė (eil.) 157
Vaitkus Mykolas, kan. — Mistiniame sode (Atsiminimai iš seminarijos) ............ 78, 227
Jurgelionis Kleofas — Smūtkeliai, Versmė ir upeliukas, Rondeau, Naujakurių naujakuriai, Matau, Giedra ir sopulys, Ateik (eil.) ....................... 52
Jurgelionis Kleofas — Kanlas ir mergelė (eilėmis atpasakota legenda) .............. 463
Iš lenkų poezijos: Jerzy S. Sito — Madrigalas įsimylėjėliams, Janusz A. Ihnatowicz — Auksinis puodukas, Bohdan Czaykowski — Kai sninga, Maištas eilėraščiu, Zygmunt Lawrynowicz — Žinojimo liūdesys, Nauji 55 metai ........................ 410

STRAIPSNIAI
Alaušius J. — Lietuvių kultūros kongresą sveikinant ................. 193
Alšėnas St. — Politika ir rezistencija .................... 412
Baltinis A. — Mūsų tremties jaunimas vertybių kryžkelėje ................... 437
Babrauskas Benys — Kleofas Jurgelionis — nepažintas poetas, nesuprastas žmogus ........ 53
Baltinis A., dr. — Kultūros kongresas — mūsų žmoniškumo liudytojas ............ 289
Barzdukas Arvydas — Tautinės kultūros išlaikymas studentijoje ............. 348
Barzdukas Stasys — Į savo kultūrą mes sudedam tautos ateities viltis ......... 292
Barzdukas Stasys — Žodis kultūros kongresą uždarant ............ 363
Brazaitis Juozas — Lietuvos teatro sukaktis ....................... 246
Būtėnas P. — Vartos-Nočios tarpo prūsų pėdsakai ................. 257
Čižiūnas V. — Vaikų bei jaunimo literatūros klausimu .................... 106
Dambriūnas L. — Mūsų kalbininkų uždaviniai tremtyje ................... 340
Daugintis P.,S.J. — Korporatyvizmo paveikslai ....................... 62
Gaučys P. — José Ortega y Gasset ....................... 252
Girnius Juozas — Liberalizmo klausimu ................. 158
Girnius Juozas, dr. — Tautine kultūra, tautos gyvybes pagrindas ............. 297
Grinius Jonas, dr. — Lietuvių sovietines literatūros pobūdis ............. 470
Grinius Jonas, dr. — Lietuvių rašytojams aktualios problemos .............. 309
Ivinskis Z. — Žemaičių religinė padėtis prieš vysk. Merkelį Giedraitį ........... 265
Ivinskis Z. — Protestantizmo krizė Lietuvoje ........................... 460
Yla Stasys — Lietuviškasis nacionalizmas liberalizmo ženkle ............... 29
Kaupas Julius Devyniabrolės interpretacija ...................... 169
Kavaliūnas Vacys — Fr. Mauriac žmogaus vienatvė ...................... 390
Kolupaila Steponas, prof. — Augštojo mokslo raida nepriklausomoje Lietuvoje .......... 314
Krupavičius M. — Vasario šešioliktoji .................... 49
Kučas Antanas, dr. — Aktualios mūsų istorijos problemos ............ 317
Lietuvių kultūros kongreso rezoliucijos    ................. 364
Malėnas Ignas — Lituanistinis švietimas JAV ................. 334
Matuzevičiūtė Izabelė — Būdai ir priemones tautinei kultūrai išlaikyti .......... 305
Merkelis A. — Du Lietuvos girių ąžuolai: Vincas Kudirka ir Petras Kriaučiūnas .... 220,275
Mockus Kazys — Vyriausias Lietuvos išlaisvinimo komitetas ............. 1
Mockus Kazys — Būdai ir priemonės lituanistiniam švietimui sustiprinti ........... 336
Pakštas Kazys, dr. — Gudijos santykis su Lietuva ............... 114, 174
Pilka Stasys — Mūsų teatras dabarties metu JAV ir Kanadoje ............... 324
Prialgauskaitė Gabrielė — Tautinės kultūros išlaikymas priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus jaunime ........................... 350
Puzinas Jonas — Gediminas Vilniuje ............. 381
Ramūnas Antanas — Fr. W. Foersteris kalba mums .......... 198
Rėklaitis Povilas — Keturi Vilniaus katedros paveikslai ................ 15
Remeika Jonas, dr. — Prof. dr. E. Fraenkelio sukaktis ............. 388
Rinkūnas A. — Lietuviškos mokyklos turinys .................. 228
Rugis Jonas  — Einšteino mokslinis palikimas ...................... 35
Sabaliūnas Leonas — Tautines kultūros išlaikymas vyresnėje kartoje ............ 247
Skardžius Pr. — Tarybinės kalbotyros teorija ir praktika .............. 128
Skardžius Pr, dr. — Prof. Max Vasmeris ................. 445
Šidlauskas Kazys, dr. — Lietuvos prezidentų konstitucinės galios .............. 145
Šimutis Leonardas —  Amerikos  Lietuvių R. K. Federacijos kelias ............ 425
Šlapelis Ignas — Petras Kalpokas .................... 393
Vaišnora J., M.I.C. — Pastor angelicus ...................... 97
Vaitiekūnas V. — Antikristo šėlsmas okupuotoje Lietuvoje ................. 211
Vardys-Žvirzdys S. Vyt. — Lietuviškasis dialogas ............... 241
Velička Gasparas — Mūsų teatro ateitis ................... 326
Žilevičius Juozas — Amerikos lietuvių įnašas į lietuvių muziką ................. 352

KNYGOS IR ŽURNALAI
Augustinas Vytautas: "Lietuvos" vaizdų albumas — A. Džiūgėnas ............ 185
Baronas Aloyzas: Sodas už horizonto — J. Grinius ................. 134
Dovydėnas Liudas: Naktys karališkiuose — Aug. R. ....................... 42
Braddūnas Kazys:  Devynios baladės — Aug. Ruginis ................220
Lenkų enciklopedija — V. Gidžiūnas, O.F.M. ....................  188
Mazalaitė Nelė: Negestis — J. Grinius ................. 19
Mekas Jonas: Semeniškių idilės — Aug. Raginis ................ 278
Pūkelevičiūtė Birutė: Aštuoni lapai — Marija Karūžaitė ............... 418
Radauskas Henrikas: Žiemos daina — Jurgis Blekaitis .................. 86
Raštikis Stasys: Kovose dėl Lietuvos laisvės — J. Brazaitis .............. 467
Susinskas: Maršas jaunystei — A. Baltinis ..................... 419
Sutema Liūne: Tebūnie tarytum pasakoj — Marija  Karūžaitė .................. 230
Švaistas Juozas: Knygnešių pėdsakais — J. Grinius ................... 184

LITERATŪRA
J. Grinius — Literatūrinė problematika ir lietuviškas kaimas — 40. Al. Baronas — Mylėkime ir nedažytą — 84. LRD—H. Radauskas, 1955 m. premijos laimėtojas — 134. Jonas Aistis—Balio Sruogos auka — 183. Ben. Babrauskas—Literatūros sekcijos posėdis — 377. L. D.—Lietuvių kalbos sekcijos posėdis — 377. A. R.— Juan Ramon Jimenez — 460.

MENAS
Izidorius Va~yliūnas—Apie muziką Marijai — 45. L. Andriekus—Adomo Galdiko kūrybos kelias — 91. V. Vizgirda—Petro Kiaulėno kūryba — 139. V. K. Jonynas — Romo Viesulo paroda — 188. L. Andriekus, Zenono Kolbos meninė veikla — 231. P. Jurkus—Religinio meno paroda Čikagoje — 273. A. žemaitis—Vilnius sovietiniame albume — 282. Vladas Jakubėnas—Dainų šventei praėjus — 373. L. A.—Dainų šventės eiga — 374. A. Skridulis—Muzikos sekcijos posėdis — 375. Elena Petrokaitė-Rukuižiene—Teatro sekcijos posėdis — 375. M. Šileikis—Dailės sckci'os posėdis — 376. Jeronimas Kačinskas—Mozartas; gyvenimas ir kūryba — 422. Muzikos konkursai — 423.

MOKSLAS
Dr. Jonas Balys—Baltų kaimynai Fino-Ugrai — 44. L. D-as—Baltų Instituto metraščio antras tomas — 138. Dr. A. Baltinis—Laisvės problema — 284. V. Petraitis— Mokslo sekcijos posėdis — 378. V. Liulevičius—Istorijos sekcijos posėdis — 379. Al. Gimantas—Pabaltijo universiteto dešimtmečio minėjimas — 380. J. Jakštas — Religinę-filosofinė istorija — 469.

RELIGINIS GYVENIMAS
L. A.—šv. Tėvo žodis pasauliui — 43. L. A.—Taikos balsas — 187. Tėv. Jurgis Gailiušis, O.F.M.—Pranciškonai atidaro šv. Antano kolegiją — 187. J. Sav.—Kataliko kritiko uždaviniai — 233. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M. —Lietuvos pranciškonų sukaktys — 420. Kun. dr. J. Bičiūnas—Tarptautinis liturgijos kongresas — 468.

VISUOMENINIS GYVENIMAS
Bendruomenė kviečia ir sveikina — 47. Kultūros Fondo atsišaukimas — 47. K. Mockus—JAV Liet. Bendruomenė įžengė į naują laikotarpį — 93. L. A.—Dvi sukaktys—dvi premijos — 95. L. Gendrutis—Vasario 16—vienybės ir vilties šventė — 141. L. Andriekus— Dviejų tautų pokalbis — 189. V. Vaitiekūnas—Kelios pastabos dėl straipsnio apie Vliką — 190. Premijos bei konkursai — 191. K. Mockus—Vienybės klausimai mūsų visuomenėje — 235. Gegužės mėnuo—mūsų knygų mėnuo — 237. L. Gendrutis—Penktosios "Aidų" premijos įteikimas — 238. Dainų šventės Komiteto pranešimai — 238. Visiems studentams ir abiturientams — 239. J. Gri-golaitis — Ar betikime žodžio šventumu? — 286. L. Andriekus — Pirmasis kultūros kongresas tremty — 369. Jeronimas Ignatonis—Švietimo sekcijos posėdis — 371. Jonas Kardelis—Spaudos sekcijos posėdis — 372. K. Mockus—ALRK Federacijos kongresas — 424. V. Čižiūnas,—Recenzuokime platesnes kultūros vertybes — 425. Jonas Rugis—Rusų kunigaikštis ir prancūzų baronas pas Žemaitijos ūkininką — 426. St. Barzdukas—Kultūros darbo planą besiaiškinant — 671. L. A.—A. a. Tėv. Bonaventūra Zajančkauskas — 672. A. P.—Nukankintas kun. dr. K. Olšauskas — 672. Dr. Juozas Gailius—Italų vadovaujančių sluogsnių socialinė kilmė — 673.

ĮVYKIAI
šiuose puslapiuose—48, 96, 144, 192, 239, 287, 427.

ILIUSTRACIJŲ  YRA 134.