AIDAI SKIRIA PREMIJĄ UŽ MOKSLO VEIKALĄ Spausdinti
1.    Kultūros žurnalas "Aidai", leidžiamas Pranciškonų, skiria premiją už lietuvių mokslo veikalą, išspausdintą atskira knyga ar periodinėje spaudoje 1955 ir 1956 metais.

2.    Premija, $500 sumoje, skiriama už humanistinių mokslų veikalą (teologijos, filosofijos, literatūros mokslų ir meno mokslo, istorijos, kalbotyros, geografijos, archeologijos, folkloro, visuomeninių mokslų ir k.).

3.    Premija nebus skaldoma tarp atskirų autorių.

4.    Autoriai arba leidėjai veikalus komisijai atsiunčia ligi 1957 metų vasario 1 dienos "Aidų" redakcijos adresu: A. Vaičiulaitis, 304 Anacostia Rd., S. E., Washington 19, D. C. Pažymėti, kad tai siunčiama premijos komisijai.

5.    Premijai galima siųsti ir suminėtų mokslų srities rankraščius.

6.    Premijos komisija bus paskelbta vėliau.