LEIDĖJŲ ŽODIS Spausdinti
Šiuo numeriu užbaigėme "Aidų" leidimo septynerius metus Amerikoje. Per tą ilgą laiką nuolat buvo rūpinamasi šio kultūros žurnalo gyvybe ir klestėjimu. Leidėjai nesigailėjo nei triūso, nei išlaidų šiam kilniam uždaviniui, kurį jiems skyrė Apvaizda. Sunkiose valandose juos gaivino džiaugsmas, kad lietuviai šiandien turi savo kultūros žurnalą.

žengdami į aštuntuosius darbo metus Amerikoje, leidėjai dar nesijaučia atlikę savo pareigos, šiandien, kovojant už tautos dvasinį būvj ir nevienam toje kovoje nusilpstant, būtinai reikia kultūros žurnalo, kuris gaivintų ir palaikytų dvasią, teikdamas stipresnio maisto.

Kelyje į žurnalo ateitį pilnai pasitikime lietuviška visuomene, nes žinome, kad savo kultūros išsaugojimo rūpesčiais gyvena tūkstančiai mūsy tautiečių pasaulyje. Jų tad su viltimi ir maldaujame: niekad neleiskite mirti savo kultūros žurnalui, kurio jus guodė tremtyje ir Amirikoje. Čia taip pat norime priminti, kad, jį užsiprenumeruodami, dalyvaujate leidimo bei išlaikymo darbe.

Tad ir prašome tuojau ateinantiems metams pratęsti savo prenumeratą, jei įmanoma, paremti žurnalą auka ir platinti jį savo aplinkoje, šiuo atžvilgiu "Aidai" yra d'džiai reikalingi jūsų pagalbos, už kurią jau iš anksto nuoširdžiausiai dėkojame.

"AIDŲ" LEIDĖJAI