DRAMOS KONKURSAS Spausdinti
JAV Lietuvių Bendruomenės clevelando apylinkė skelbia konkursą dramai parašyti. Konkursą organizuoja ir vykdo Apylinkės Kultūrinai Reikalų Taryba šiomis sąlygomis:

1.    Konkurso dalyviai laisvai pasirenka dramos temą ir žanrą. Rašydami atsižvelgia į lietuvių teatrams įmanomas pastatymo galimybes — patalpas, dekoravimą, vaidintojų skaičių, vaidinimo laiką (1,5-2 val.). Idėjiniu atžvilgiu veikalas turi būti teigiamas.

2.    Rankraščiai, pasirašyti slapyvardžiais, turi būti atsiųsti iki 1957 m. rugpjūčio 15 d. šiuo adresu: JAV LB develando Apylinkes Kultūrinių Reikalų Komisijai, P. Balčiūnui, 3092 Euclid Heights Boulevard, Cleveland Heights 18, Ohio.

Su rankraščiu atskirame užlipintame voke atsiunčiama tikroji autoriaus pavarde ir adresas.

3.    Už jury komisijos pripažintą geriausiąjį veikalą JAV LB develando Apylinke sumoka tūkstančio dolerių premiją.

4.    Jury komisiją sudaro A. Augustinavičienė, I. Malėnas, P. Maželis, E. Skujeniekas ir J. Stempužis.

5.    Premijuotojo veikalo teisės paliekamos autoriui, bet JAV LB develando Apylinkes Vaidilos teatras gauna premijuotojo veikalo pastatymo teisę be atlyginimo autoriui.