ATSŲSTA PAMINĖTI Spausdinti
KOTRYNA GRIGAITYTĖ: Širdis Pergamente... Lyrika. Išleido Venta. 1956 m. 74 p.

ANTANAS ŠKĖMA: Pabudimas. Drama. Išleido Terra. Chicago, 1956 64 p.

SIMAS SUŽIEDĖLIS: Kunigas Jonas nuo Kryžiaus. Kunigo Jono Švagždžio biografijos bruožai. Brooklyn, 1956. 286 p.

ANATOLIJUS KAIRYS; Diagnozė. Trijų veiksmų komedija. Išleido Terra. 1956 m. 150 p.

Anglų-Lietuvių Kalbų žodynas Apie 20,000 žodžių. Redagavo A. Baravykas. Išleido Terra. 368 p. Kaina $4.00.

JERONIMAS CICĖNAS. Omahos Lietuviai. Omaha, Nebraska, 1955 m. 278 p.

GUARESCHI: Don Kamiliaus Mažasis Pasaulis. II-ji dalis. Sulietuvino A. Sabaliauskas. Išleido "Tėvų Kelias", Caracas, Venezuela, 1956. 221 p. Galima gauti šiuo adresu: Salesians, Crown Point, Ind.

Nebėki, Broleli, žodžiai A. J. Jukubaičio, muzika mišriam chorui K. žižiūno. Išleido K. žižiūnas, Kanadoje. Kaina nepažymėta.

Barnabas Ign. Mikalauskas: KELIOS MINTYS ŽURNALISTUI, 16 p., išleido Liet. žurnalistų Sąjungos Niujorko skyrius Brooklyne 1956 m.

St. Francis and the Poet. Redagavo E. B. Patterson, įžangą parašė arkivysk. R. Cushingas, išleido Devin-Adair Company New York, 1956, 164 p. Knygoje surinkti eilėraščiai žymiausių poetų, rašiusių apie šv. Pranciškų nuo 1200 m. iki šiol. Ten randame ir tokius žymius vardus, kaip Chestertoną, Longfellowa, Tennysoną, Wordswortha, Jacopone di Todi, Dante Alighieri ir kt. Knyga įrišta. Kaina 4 dol. Gaunama visuose knygynuose.

Paulius Jurkus, laimėjęs 1956 m. "Draugo" premiją 1000 dol. už romaną "Smilgaičių akvarelė".

Laureatas mūsų grožiniuose raštuose nėra svečias. Gimęs 1916 m. žemaičių Kalvarijoje, rašyti eilėraščius ir noveles pradėjo dar mokyklos suole. Gimnazijos mokslą gi išėjo Sedoje ir Telšiuose. Paskui Kauno ir Vilniaus universitetuose stuaravo lietuvių literatūrą ir gavo šios mokslo šakos diplomą.

Studijuodamas rūpestingai brandino savo talentą. Tuo laiku rašė noveles, eilėraščius, knygų recenzijas, meno kritikos straipsnius. Buvo paruošęs spaudai eilėraščių rinkinį, "Namų ugnys", kuris dėl ano laiko sukrėtimų negalėjo pasirodyti. Tremtyje taip pat liko ištikimas literatūrai. Čia jis šalia žurnalistinio ir visuomeninio darbo parašė tautosakinę poemą "Juodvarniai", tebesančią rankraštyje. Amerikoje nuo poezijos dėmesį labiau nukreipė į beletristiką. JAV jis 1954 m. išleido novelių knygą "Pavasaris prie Varduvos". Be to, dirbdamas "Darbininko" redakcijoje, rašo straipsnius literatūros ir meno klausimais. Romanas "Smilgaičių akvarelė", kuriame aprašoma Lietuvos bažnytkaimio buitis, yra jo pirma tokio žanro knyga.

Paulius Jurkus savo novelėse, legendose, eilėse ir šiame romane nuoširdžiai kelia Lietuvos gyvenimo detales, eidamas prie jų iš giedriosios pusės. Daiktus ir įvykius va'zduoja ramiai ir gyvai. Tamsiąsias jų vietas skaidrina poezija, humoru, sąmojum — Premijuotojo romano pavad'nimas itin būdingas tapybon linkusio rašytojo dvasiai.

Premijos įteikimas, įvykęs sausio 12 d. Čikagoje, Sokolų salėje, buvo sujungtas su koncertu bei literatūrine dalimi. Koncertinę programą išpildė sol. A. Stempužienė, akompanuojant A. Kučiūnui, literatūrinę — laureatas ir akt. V. Valiukas. Premiją įteikė "Draugo" spaudos direktorius kun. P. cinikas, M.I.C., programai vadovavo kun. dr. A. Juška, "Draugo" bendradarbių klubo pirmininkas. Buvo daug sveikinimų žodžiu ir raštu, žodžiu sveikino kons. P. Daužvardis, RD pirm. Ben. Babrauskas, kun. V. Bagdanavičius. Romano vertinimo komisijos vardu kalbėjo pirm. P. Balčiūnas. Kiti komisijos nariai buvo V. Mariūnas, A. Augustinavičienė, A. Sušinskas ir M. Venclauskas.

"Draugo" premija už romaną jau yra šeštoji. Dienraštis, kasmet skirdamas tokią žymią sumą, nuostabiai prisideda prie mūsų literatūros ugdymo tremtyje. Šiuo metu dėl visuomenės šaltumo vargstant lietuviškai knygai, "Draugo" pavyzdys rašto žmonėms yra didelė paguoda.