TURINYS Spausdinti
A. Baltinis — Mūsų tautinių siekimų pagrindai ..................................................................................... 49
Kazys Bradūnas —  Morenų ugnys: Vandens pagarbinimas, Sandoros skrynia, Girios, Namų įkūrimas, Medžioklė, Duona (eil.)    ........................................................................................................ 55
J. Venckus — Šv. Ignacas Lojola ........................................................................................................... 56
Gabriela Mistral — Motinos dulkės, Vaikams, Verkiu, Dievas, Pasaulis, Tavęs belaukiant (eil.) .... 64
Antanas Maceina — Velnio arija ............................................................................................................ 66
Vitalija Bogutaitė — Į savo žemę (eil.) ................................................................................................... 73
A. Mažiulis — Nepriklausomos ir dabartinės Lietuvos tautosakos darbai .......................................... 74

KŪRYBOS PASAULYJE

LITERATŪRA
Paulius Stelingis — Gabriela Mistral, didžioji meilės poetė ................................................................ 86

MENAS
Coppelius — "Kanarėlės" premjera .................................................................................................... 88

MOKSLAS
Jonas Rugis — Nauji logikos keliai ...................................................................................................... 89

VISUOMENINIS GYVENIMAS
Juozas Girnius — Atsakymas kun. St. Ylai liberalizmo klausimu ........................................................ 91
Pasaulio Liet. Bendruomenės seimas .................................................................................................... 94

ĮVYKIAI    ............................................................................................................................................... 95

ILIUSTRACIJOS
A. Tamošaitienė — Šv. Pranciškus (kilimas) .................. Viršelių 1
Adomas Galdikas — Gimtoji žemė (V. Maželio nuotr.) ............. 51
A. Šermukšnis — Piešinys ........................................................ 54
Romas Viesulas — Vinjetė apipavidalinimas .............................. 55
Rubens — Šv. Ignacas ............................................................. 58
Šv. Ignacas lietuvių tautodailėje ................................................. 61
A. Varnas — Vinjetė ............................................................... 63
Gabrielės Mistral nuotrauka ...................................................... 64
Viktoras Vizgirda   — Gamtovaizdis ......................................... 68
K. Žoromskis — Žuvelės .......................................................... 71
Vinco Krėvės nuotrauka ........................................................... 76
Pasakų sekėjai Lietuvoje .......................................................... 78
Dr. Jono Balio nuotrauka .......................................................... 79
Lietuviai studentai Hamburge .................................................... 81
Pasakų sekėjai Amerikoje ................................................... 82-83

FEBRUARY, 1957

AIDAI - ECHOES, cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, Kennebunkport, Maine. Subscription $6.00, single copy 60c. Entered as second class matter at the post office at Kennebunkport, Maine, February 7, 1950, under the act of March 3. 1879. Additional entry at Brooklyn, N. Y.