ATSIŲSTA PAMINĖTI Spausdinti
Kazimieras Barėnas: KARALIŠKA DIENA. Novelės. Nidos Knygų Klubo leidinys nr. 17. 1957 m., 154 p.

LUX SCHRISTI 1957, kovo mėn., nr. 1(23). Leidžia ALRK Kunigų Vienybė, 116 p. Rašo: M. Krupavičius — šv. Augustino aktualumas, J. Sakevičius, M.I.C. — Palaimintasis Inocentas XI. Pluoštą "Šventadienio minčių" arba pamokslų pateikia Pr. F. B. (11-31 p.). Likusią žurnalo dalį užima Kunigų Vienybės veiklos oficialieji raštai, žinios, informacijos. Redaguoja kun. V. Rimšelis, M.I.C.

•    Vinco Krėvės vardo literatūrinei premijai, kurią Lietuvių Akademinis Sambūris Montrealyje numato įteikti š. m. gegužės mėn. už 1955-56 m. išleistą lietuvių grožinės literatūros veikalą, skirti sudaryta sekanti jury komisija: Birutė Pūkelevičiūtė (Lietuvių Rašytojų Draugijos atstovė), Jonas Kardelis (Montrealio Apylinkės, Kanados Lietuvių Bendruomenės atstovas), Dr. Henrikas Nagys, Birutė Ciplijauskaitė, Kazys Veselka (Lietuvių Akademinio Sambūrio atstovai).

•    Dr. Marijos Gimbutienės veikalo "The Prehistory of Eastern Europe" (Rytų Europos proistorė) I tomas išėjo iš spaudos gruodžio mėn. Knygą išleido Harvardo universitetas. Didelio formato, 280 psl., telpa 126 iliustr. su žemėlapiais tekste ir 50 fotografijų ant kreid. popieriaus. Ji gaunama šiuo adresu: Peabody Museum, Harvard University, Cambridge 38, Mass. Kaina $7.50.

•    Lietuvių Enciklopedijos dešimtas tomas kovo mėn. išsiuntinėtas prenumeratoriams. Jį redagavo dr. J. Girnius ir dr. J. Puzinas. Tomas apima paskutinę dalį raidės J ir pirmąją dalį raidės K. — iki karikatūra.

•    Čikagoje išleista kun. dr. J. Prunskio skaitymų knyga gegužes mėnesiui, pavadinta "Motina Gailestingoji". Kiekvienai gegužės dienai skirti trumpi skaitymai.