JAUNIMO DĖMESIUI Spausdinti
Lietuviai pranciškonai praėjusį rudenį Kennebunkporte, Maine, atidarę savo gimnaziją (High School), kviečia i ją stoti vradžios mokyklą baigusius moksleivius. Pradžioje veikia pirmoji klasė. Šį rudenį atidaroma ir antroji. Vietos bendrabutyje yra 30-čiai naujų mokinių.

Mokyklai ir bendrabučiui vadovauja patys lietuviai pranciškonai.

Gimnazijoj išeinamas visas valdžios vidurinėms mokykloms nustatytas kursas su lotynų kalba ir lituanistika.

Už mokslą ir bendrabutį atlyginimas 300 dol. metams. Neturtingi, bet gabūs mokiniai dalinai ar visai nuo mokesčio atleidžiami.

Pirmenybė teikiama norintiems stoti į lietuvių pranciškonų eiles, kur jie vienuolijos lėšomis bus mokomi ir ruošiami kunigais Lietuvai.

Visais gimnazijos reikalais prašoma rašyti rektoriui šiuo adresu:
TĖV. J. GAILIUŠ1S, O. F. M.
FRANCISCAN FATHERS
KENNEBUNKPORT, MAINE