LEIDĖJAI Spausdinti
Redaguoja — Antanas Vaičiulaitis

Redakcijos nariai — T. Leonardas Andriekus. O. F. M., Juozas Girnius, Alfonsas Nyka-Niliūnas

Menine priežiūra — Telesforas Valius

Leidžia — Tėvai Pranciškonai
 

Administracos adresas — Aidai 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.
 
Dailininko adresas — Telesforas Valius, 34 Pine Crest Rd., Toronto, Ont., Canada
 
Redakcijos adresas — Antanas Vaičiulaitis, 304 Anacostia Rd. S. E., Washington t9, N. C.