Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
KOVOTI PRIEŠ BLOGI — NE PRIEŠ ŽMONES PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Juozas Girnius   
šio žurnalo metinėj apžvalgoj buvo su rūpesčiu konstatuota, jog vidinė įtampa ima iškilti ir pačioje LB: nurodytas per JAV LB tarybos rinkimus skleistas lapelis, vardan "fair play" "primygtinai" raginęs nebalsuoti už kelis nurodomus asmenis.

"Akiračiai" vasario numery atsiliepė šiuo reikalu, pacituodami "Aidų" pasisakymo dalį ir savo ruožtu pastebėdami: "Neatrodo, kad 'Aidai' siūlytų iš viso nesipriešinti blogiui".

"Nesipriešinti blogiui" iš tiesų "Aidai" nesiūlo. Tesirūpiname, kad pats blogiui priešinimasis nevirstų jam tarnavimu. O tai visada gresia, kai imamasi priemonių, kurios, "Akiračių" terminu, nebėra fair play.
Cituodami "Aidus", "Akiračiai" neberado reikalo pacituoti ir baigiamuosius žodžius: "Pasisakome dėl šio metodo principiškai, o ne spręsdami, kas kur buvo vertingiausi kandidatai į LB tarybą. Pasisakome, turėdami prieš akis, kokį pasipiktinimą šis metodas pagrįstai sukėlė, kai Australijoje akiratinin-kų metodu pasinaudojo 'antroji šalis'. Kas vienur nėra fair play, tas lygiai visur nėra fair play".

Kodėl toks metodas nėra fair play, neatsakyčiau geriau už buvusį "Mūsų pastogės" redaktorių V. Kazoką. Kai panašiai ir Sydnėjuj, kaip Čikagoj, buvo paskleisti lapeliai su "netinkamųjų" pavardėmis, V. Kazokas tai įvertino kaip "pačią žemiausią priemonę" ir taip tai pagrindė: "Norėtųsi čia viešai paklausti: kuo jie netinkami ir kas turi bet kokios teisės juos diskvalifikuoti ...? Ar jie kokie kriminalistai? Nusikaltėliai? Išdavikai? Ar jie kokie bendruomenės ir lietuvybės griovikai ir kaip tokie bendruomenės organų kaip nors suspenduoti bei pašalinti?... Bet va, atsiranda teisėjų, kurie nežinia kokiu pagrindu pasisavina sau teisę spręsti — tie ir tie iš viso netinkami į Krašto Tarybą. Uždėjus etiketę 'netinkamas', toks asmuo pristatomas ... arba kaip bendruomenei ir lietuvybei kenkėjas ..., kitaip sakant išdavikas, arba silpnaprotis bei kriminalistas ... Aš nežinau, kaip į tokį lietuvio vardą žeminantį reiškinį pasižiūrės aktyvioji mūsų bendruomenė ..., bet šis gėdingas faktas jokiais idealais nepateisinamas" (Mūsų Pastogė, 1970.VIII.31, nr. 34).

Ar ne taip pat turėjo pasijusti ir tie, kurie Čikagoje buvo nuteisti netinkamais kandidatais į LB tarybą?
Kovoti prieš blogį privalu, bet neteisu tai paversti kova prieš žmones. Joks žmogus nėra įsikūnijęs blogis. Skirtingas pažiūras laikome klaidingomis. Bet ir tuo atveju turime atsiminti, kad jų laikomasi, tikint jų tiesa. Iš klaidingų pažiūrų gali išplaukti ir labai abejotinos vertės veiksmų. Bet ir tuo atveju reikia įsijausti, kad taip veikiama iš geros valios. Svarbiausia, niekas negali būti absoliučiai pasmerkiamas — visam laikui. Ir pažiūros pasikeis, kai praregės jų siaurumą. O gera valia žadins pačius persvarstyti, ar tinkamu keliu eina. Kas tiki žmogų, tas nė vieno negali laikyti mirtinu priešu. Todėl principiškai, Sydnėjuj ar Čikagoj, negalime
pateisinti tokio priešybių suabsoliutinimo, kuris kovą prieš blogį paverstų kova prieš žmones. Tokia kova nieko nelaimima, nes tik užsidaroma nuo tų, kuriuos reikėtų laimėti. Juozas Girnius

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai