Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
PRANAS PADALIS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Adolfas Damušis   
Balandžio 5 dieną 2:30 ryte prof. dr. Pranas Padalis išsiskyrė iš mūsų tarpo po sunkios ir ilgos ligos.
Mirtis yra neišvengiamas faktas, bet kai ji ateina per anksti, kenčiame ir kaip artimieji pažįstami bei draugai, ir kaip nariai tautos, kuriai a. a. Pranas dirbo. Stipriau tai juntame itin dabar, kai iš kiekvieno pajėgaus asmens dar vis laukiame talkos darbe, kuris nėra lengvas mūsų pečiam.

Mūsų tautos sunkiose pastangose išsilaikyti ir nenusilenkti vergovei Pr. Padalis buvo stiprus ramstis ir pirmaeilis kovotojas. Lietuvos nelaimės dienomis jis buvo pirmose kovotojų už laisvę eilėse. Lietuvos pirmosios okupacijos metu 1941) jis organizavo sukilimą prieš sovietinį okupantą, būdamas aktyvus Lietuvių Aktyvistų Fronto štabo narys. Sukilimo pastatytoje Laikinojoj vyriausybėj buvo prekybos viceministras. Jis įsijungė ir i antinacinę rezistenciją. 1944 pasitraukė į Vokietiją, kur VLIKe atstovavo Lietuvių Frontui. 1945 išvyko į Paryžių, kur buvo skiriamas VLIKo delegatu. Iš ten 1946 išvyko į Jungtines Amerikos Valstybes, čia jis tuojau ėmėsi konsoliduoti tuo metu suskilusiai AL-Tai. Tą uždavinį pavyko sėkmingai išspręsti.

Apsigyvenęs Detroite, Pr. Padalis greit pramoksta anglų kalbos tiek, kad su prakalbomis ir paskaitomis gali lankytis į amerikiečių susirinkimus. Tai jis sugebančiai atlieka, vedinas tikslo atidengti Sovietų Rusijos imperialistinius kėslus ir laimėti amerikiečius Lietuvos laisvės bylai. Dviem šimtams penkiasdešimčiai paskaitų ir prakalbų reikėjo ryžtingumo ir aukos dvasios. Svarbiausia, tai buvo atlikta 1948-51, kai tokių reprezentantų mūsų bendruomenė nedaug teturėjo. Poroje jo prakalbų man teko būti savotišku statistu. Prakalbos buvo įtikinančios, gyvai perduotos ir palikdavo įspūdžio klausytojams, kaip buvo galima patirti vėliau kalbantis su vienu kitu asmeniu iš gausios auditorijos. Tuo būdu Pr. Padalis neabejotinai griebėsi pačios gyvosios veiklos įtakoti amerikiečių visuomenei, šiai veiklai tiktai dabar skiriame daugiau dėmesio.

Pr. Padalis gimė 1911 gruodžio 7 šikšnių kaime, Girkalnio valsčiuje, Raseinių apskrityje. 1929 baigė Raseinių gimnaziją ir 1933 Vytauto D. universiteto teisių fakultetą (ekonomikos skyrių). Studijas gilino Zūricho ir Paryžiaus (Sor-bonos) universitetuose. 1938 Vytauto D. universitete gavo ekonomikos mokslų daktaro laipsnį, apgynęs disertaciją apie fiziokratiz-mą Lietuvoje. 1935 buvo pakviestas VDU teisių f ak. jaun. asistentu, 1939 Vilniaus universiteto ekonomikos fak. vyr. asistentu ir 1941 docentu. Jis skaitė Lietuvos ūkio istoriją, ekonominę politiką ir prekybos politiką.

Atvykęs į JAV, Pr. Padalis 1948-54 profesoriavo Detroito Universitete, 1954-58 dirbo Amerikos Balso lietuvių tarnybos Europoje redaktoriumi Mūnchene, vėliau Vašingtone, 1959-65 buvo Arizonos valstybinio universiteto profesoriumi. Prof. J. Pikūno tvirtinimu, Detroito Universiteto dekanas, ap-klausinėdamas doktorantus bei į-vairių fondacijų stipendiatus, kurie iš profesorių turėjo daugiausia jiems įtakos, patyrė, kad tai buvo prof. Pranas Padalis.
Pr. Padalio vedybos Lietuvoje nebuvo laimingos. Po ilgos procedūros jos buvo Romoje anuliuotos. JAV jis sutiko Amerikoje gimusią lietuvaitę Daną Daukutę. 1956 kun. dr. J. Aviža Mūnchene palaimino jų moterystę, šioje laimingoje santuokoje Pranas ir Dana susilaukė sūnaus Danio. Jie pergyveno daug laimingų valandų, bet taip pat ir sunkių. Keturis su puse metų trukusi liga bei sunkios kančios buvo pergyvenamos pačios šeimos viduje. Iš šalies net būdavo sunku patirti, kokias kančias jie paskutiniaisiais metais pergyveno. Po ilgo gydymo Ann Arbor ligoninėje Pranas veržėsi į namus, išvargintas trijų operacijų, gavęs pilną kraujo transfuziją, tesvėręs vos 90 svarų, šeimos jaukumu tepasidžiau-gė vos trejetą dienų. Sekmadienį vakare, balandžio 4, greitosios pagalbos buvo nugabentas į artimą Detroito ligoninę. Daktarui ruošiantis duoti kraujo transfuziją, jis ramiu balsu tarė "jau nebereikia, daktare" ir užmerkė akis amžinam poilsiui.

Didįjį ketvirtadienį, balandžio 8, prof. dr. Pranas Padalis buvo palaidotas Detroito Holy Sepulcre kapinėse. Tarp atvykusiųjų su juo atsisveikinti buvo 1941 sukilimo pastatytoj o j Laikinoj o j vyriausybėj ėjęs ministro pirmininko pareigas prof. J. Brazaitis, Amerikos Balso lietuvių skyriaus vyr. direktorius J. B. Laučka, Ateitininkų Federacijos vadas prof. J. Pilamas ir kt. Adolfas Darnušis

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai