Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALVUDAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Konstantinas Petrauskas   
Bręsdami ir brandindami, ugdykime pilnutinį žmogų!
Alvudo šūkis

Visame gyvenime vykstančios "revoliucijos" negalėjo aplenkti ir mokyklos. Jos centru dabar iškeltas vaikas - mokinys, kurio interesai statomi aukščiau visko. Stengiamasi su vaiku taip elgtis, kad tas "laimingas vaikystės laikotarpis" nebūtų "užnuodijamas", t. y. apkrautas mokymosi darbu, kad vaikas pakankamai turėtų laiko sau. Tačiau, visiškai nuvertinus drausmę, nebeteko pagarbos ne tik mokytojai, bet ir tėvai. Kaip aliejus liepsnai, pasitarnavo amoralūs filmai kinuose, o namuose nuolatinis panašių radijo programų klausymas. "Laisvam" gyvenimui vykdyti prireikė rūkalų ir svaigalų, •'draugių", net ginklų. Visam tam reikia lėšų, o iš kur neuždirbantiems jų imti? Tuo būdu ir plečiasi jaunamečių nusikaltimai: jau iki 60 proc. didžiųjų nusikaltimų Įvykdo jaunamečiai. Valdžios kova nėra sėkminga, nes teismai į tai žiūri, kaip sakoma, "pro pirštus". Tokia jau čia palanki jaunimo nusikaltimams klestėti teisė! ..

Neretais atvejais ir lietuvių šeimų vaikai pateko tos "laisvosios bendrijos" įtakon, tėvams bedirbant, laisvai leisdami dienas gatvėje. Jokia paslaptis (skaitėme spaudoje), kad ir mūsų net pasiturinčių tautiečių šeimose pradėjo lankytis policija — ir ne visada veltui, kartais išsivesdavo įtariamąjį nusikaltėlį su gausia kaltės įrodomąja medžiaga.

Kai dauguma mūsiškių tik visa tai pasibaisėdami stebėjo ir baiminosi dėl pavojaus ir mūsų lietuviškam "atžalynui" užsikrėsti tuo "modernizmu", vienas žmogus teisingai suprato mūsų prieaugliui gresiantį pavojų ir neliko tik abejingu to vyksmo stebėtoju, bet stojo aktyvion kovon prieš tą grėsmę. Tai medicinos daktaras Jonas Adomavičius. Bestebėdamas lietuvių gyvenimą, jis patyrė, jog ne visos šeimos yra taip sveikos ir laimingos, kaip iš šalies atrodo. Ir į tokias šeimas, kur atrodo, kaip sakoma, "tik gyvenk ir norėk", įsigraužia šeimos "vėžys", dr. J. Adomavičiaus vadinamas "nedarna".

Tai šeimos, kur vyrauja despotizmas ar "palaida bala", kur virš visko labiausiai gerbiama medžiaginė gerovė, kur įprasta girtauti, lošti azartinius lošimus, nešvankiai elgtis. Tokiose šeimose vaikai užsikrečia tėvų pavyzdžiu. Ta prasme dr. J. Adomavičius ir sako: "Nėra blogų vaikų, tėra tik blogi tėvai - auklėtojai". Geras auklėtojas iš laiku pradėto gerai auklėti vaiko gali išauklėti pilnutinį žmogų, sveiką kūnu ir dvasia. Tačiau, norint tokią tobulą auklėjimo sistemą sukurti, susiduriama su vadinamu "užburtu ratu". Patys pirmutiniai ir įtakingiausieji vaiko auklėtojai yra jo tėvai, ypač motina, todėl pirmiausia reikia būsimiems tėvams vispusiškai pasiruošti, nes pagal gamtos įstatymą viskas taip sukasi: iš tėvų vaikai, iš vaikų vėl tėvai ir t. t. ir t. t.

Apsvarstęs tą sunkią, sakyčiau, jau ne vaiko, bet žmogaus - lietuvio auklėjimo problemą, dr. J. Adomavičius nutarė šią problemą praktiškai spręsti. 1958 rudenį jis įsteigė Čikagoje ALVUDĄ — Amerikos Lietuvių Vaiko Ugdymo Draugiją. Tai organizacija, užsibrėžusi sau tikslą ugdyti lietuvio vaiko -žmogaus asmenybę jo paties, lietuvių tautos ir visos žmonijos labui.
Alvudas paskelbė kovą visiems sveikatos ir moralės priešams: rūkymui, girtavimui, tinginiavimui, visokiam apsileidimui, melui, apkalboms, nutautimui ir visai iš šių "šaltinių" išplaukiančiai šeimų nedarnai ir kitoms negerovėms. Tai kovai sėkmingai vykdyti, Alvudas subūrė gražų būrį pedagogų, psichologų, sociologų, kunigų, gydytojų ir kt. Jų talkinamas, Alvudas dažnai organizuoja viešas paskaitas įvairiais vaikų auklėjimo bei šeimų darnaus sugyvenimo klausimais. Išleido ir eilę atskirų leidinių šiais klausimais. Atsilankantiems į Alvudo paskaitas teikiama mediciniški patarimai ir (veltui) duodama speciali mediciniškai pedagoginė literatūra. Tokia savo veikla Alvudas ateina pagalbon tėvams, norintiems išauklėti savo vaikus vispusiškai sveikais žmonėmis.

Kadangi teatras yra veiksminga auklėjimo priemonė vaizdžiai į-diegti imlioje vaiko širdelėje gerus gyvenimo pavyzdžius, 1962 Alvudas įsteigė Vaikų teatrą, kuriam nuo pradžios iki šiol vadovauja aktorius Alfas Brinką (jo padėjėja A. Sobieskienė). Nelengva buvo teatro pradžia, bet šiandieną šis vienintelis lietuvių vaikų teatras pasaulyje jau yra stiprus vaidybos vienetas, kuriame vaikai ugdo savo kūrybines pajėgas, savo bendraamžių aplinkoje pratinasi būti socialūs, taurūs. Be teatro, Alvudas dar turi dainai kultivuoti savo ansamblį, mažųjų kanklininkų orkestrėlį ir baleto trupę, šiuose visuose darbuose talkina tautinių šokių mokytoja A. Kirvaitytė. baletmeisteris S. Velbasis, A. Kalvaitytė - Velbasienė, dail. J. Kiburas ir daugelis kitų

Gelbėti vaikui nuo žalingo nieko neveikimo — tinginiavimo įpročio, dažniausiai vedančio į nusikaltimus, Alvudo vaikų auklėjimo programa nesiriboja vien tik teorinėmis paskaitomis bei vaikų teatro veikla, čia vaikas niekada nepaliekamas savo nuožiūra naudotis "laimingomis vaikystės dienomis", bet metodiškai mokomas naudingai leisti laiką — mokytojų priežiūroje tvarkingai bežaisdamas, įpranta pamėgti sąmoningą drausmę, tvarką, darbą. Vasaros metu miesto parkuose veikia Alvudo įsteigtos vaikų aikštelės, kuriose vaikai mokomi gražiai žaisti dainuoti, šokti, deklamuoti, čia jiems mokytojai seka lietuviškai pasakas, padavimus, legendas. Tuo būdu vaikuose žadinamas tautinis jausmas, Lietuvos meilė. Rengiama iškylos į muziejus, miškus, parkus, botanikos ir zoologijos sodus. Savaitgaliais, jaukiame Marque::e parko kampelyje, po medžiais ir ištiesta didele mūsų tautine vėliava, o žiemos metu salėje vaikams ir suaugusiems (tėvams > rengiamos kultūrinės popietės, per kurias vaikučiai atlieka programą. Skaitomos paskaitos, rodomi kultūriniai filmai.

Kiekvieną pirmą mėnesio pirmadienį per radiją (Sophie Barčus» iš Alvudo vaikų teatro studijos transliuojami vaikų radijo vaidinimai, deklamacijos, dainos.

Kasmet rengiamos lietuviams bendros Kūčios su atitinkama religine - menine programa. Kalėdų Senelis iš "Lietuvos" atneša vaikams dovanėlių ir pasakoja jiems apie lietuviškuosius Kalėdų papročius. Kasmet organizuojamas benddras

ALVUDo vaiky teatras. 1969.111.23 pirmą kartą suvaidintos A. Kairio pjesės "Du broliukai" vaidintojai su šios pjesės
autoriumi, dr. J. Adomavičiumi ir kitais ALVUDo veikėjais. Nuotr. M. Nagio

visiems alvudiečiams Naujųjų Metų sutikimas, Vasario 16 ir kitų tautinių švenčių, žymiųjų tautos asmenų minėjimai, rengiamas tradicinis Joninių laužas, šeimos šventė — motinos ir tėvo pagerbimas ir t.t. Visi tie minėjimai atliekami pritaikyta turininga menine programa, kurią patys Alvu-do auklėtiniai vaikai atlieka.

Kaip matome, kiekviename Alvudo veiklos žingsnyje planingai ir nuoširdžiai tautos atžalynui pabrėžiama, kad jis yra lietuviškas, ir skiepijama tautinė sąmonė, kad jis ir turi pasilikti lietuviškas. Įvairūs įspūdžiai stipriausiai paveikia sąmonę vaikystėje - jaunystėje. Tokių įspūdžių, kuriuos lietuviukai patiria įvairiose Alvudo susibūrimuose, vaikai tikrai iki savo amžiaus galo neužmirš. Tad suprantama, kiek daug mūsų atžalynui teikia Alvudo veikla.

Be to, vyresnieji vaikai mokomi meniškai skaityti, iškalbos meno, gražių rankdarbių — inkilėlius dirbti, globoti (žiemos metu) paukščius, žvėrelius, marginti velykinius margučius, dirbti Kalėdų eglutės papuošalus. Aiškinama, kaip reikia gėles, medelius, dekoratyvinius krūmus sodinti ir prižiūrėti. Mergaitės mokomos higieniškai maistą gaminti, ruoštis kambariuose, rankdarbėlių ir pn. Todėl retkarčiais būna vaikų darbelių parodėlės, jų rašinėlių konkursai.

Alvudas susirūpino sudaryti žmoniškas sąlygas ir seneliams. Nežmoniška, sako dr. J. Adomavičius, senelius be reikiamos priežiūros apgyvendinti drėgname rūsyje kartu su sūnaus ar marčios favoritu šunimi, bet žymiai blogesnėse už šunį sąlygose. Todėl dr. J. Adomavičius ir kviečia visus lietuvius pagalbon pastatydinti seneliams pavyzdingus poilsio namus, kur galėtų gražiai baigti savo amželį. Sklypas tam reikalui jau nupirktas.

Visų Alvudo darbų bei projektų vykdytojas yra pats jo įkūrėjas dr. J. Adomavičius, kuriam uoliai talkininkauja dr. Ona Vaške-vičiūtė, O. Algminienė ir daugelis kitų moterų ir vyrų. Alvudui pirmininkavo Z. Juškevičienė, Em. Pakalniškienė, St. Petersonienė, O.
Ankuvienė, Ant. Stakėnas. Dabartinė pirmininkė — Z. Girdvainy-tė.

Savo prakalbas dr. J. Adomavičius visada baigia raginimu visiems lietuviams įsijungti į kilniausią žmogaus veiklą — vispusiškai sveiko žmogaus mūsų tarpan atėjimo paspartinimą. Pagal modernišką medicinos mokslą, vispusiška sveikata yra žmogaus kūno, proto ir pojūčių — emocijų darna. Tokios darnos visiems privaloma siekti. Jos, kaip ir aplamai mokslo, nė vienam nebuvo nėra ir niekada nebus perdaug.

Alvudas yra Illinois valstybėj įregistruota nepelno, nuo mokesčių mokėjimo atleidimą gavusi kultūrinė organizacija. Savo veiklos naudingumu Alvudas pilnai užsipelno visuomenės dėmesio ir medžiaginės paramos jo humaniškiems planams vykdyti.
Konstantinas Petrauskas 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai