ATSIŲSTA PAMINĖTI Spausdinti
Emilija Čekiene: KAD JI BŪTŲ GYVA. Straipsnių rinkinys. Išleido Vilties d-ja Clevelande 1971. Aplankas ir viršelis P. Jurkaus. 410 psl., kaina 5 dol.
Kazys Almenas: ŠIENAPIŪTĖ. Romanas. Išleido "Vaga" Vilniuje 1970. Viršelis V. Kalinausko. 491 psl., kaina 1 rb 7 kp.
Jurgis Gimbutas: LIETUVOS BAŽNYČIŲ CHRONOLOGIJA IR STATISTIKA. Atspaudas iš LKMA Metraščio V, 45 psl. ir 8 žemėlapiai. Roma 1970.
P. Rabikauskas, S. J.: J. F. E6-merio knygos REGESTA IMPERII (1969) recenzija vokiečių kalba Grigaliaus un-to Romoj žurnale Archi-vum historiae pontificiae, 1970 nr. 8, p. 371-375.