ATSIŲSTA PAMINĖTI Spausdinti
Jurgis Savickis: ŽEMĖ DEGA. II. Išleido Terra. Chicago, 1956. 415 p.

Kazimieras Barėnas: KARALIŠKA DIENA. Novelės. Išleido Nida. Londonas, 1957. 254 p.

THE REFUGEE. A Psychological Study. By K. C. Cirtautas. Foreward by Prof. Pitirim A. Sorokin. Meador Publishing Co. Boston, 1957. 166 p.

Į Laisvę. Leidžia Lietuvių Fronto Bičiuliai. 1957 m., nr. 12 (49), 96 p. Rašo: A. Maceina, Z. Ivinskis, J. Grinius, M. Musteikis, D. Kenstavičius, R. Bačkis ir kt. Numeris aktualus politine medžiaga.

Literatūros Lankai. Numeris septintas. Buenos Aires, 1957. Turinys: K. Bradūnas, VI. šlaitas, A. Mackus, H. Corcssa, Rüben Dario, Jimenez, Jonas Mekas, J. Jonavičius, K. Keblys, Juozas Girnius, K. Ostrauskas, Ignazio Silone. Recenzuojamos knygos: K. Bradūno, H. Radausko, J. Meko, Jurgio Jankaus, B. Pūkelevičiūtės ir Liūnės Sutemos.

Commentationes Balticae. III, Forschungsinstituts. Bonn, 1957. 285 p. "Die Herkunft der tauschen Kreuze"; Kazimieras Senkus—"Die For men der litauischen Volkslieder". Be to, apžvalgoj A. Maceina rašo apie V. Krėvę, o Z. Ivinskis — apie Vacl. Biržišką.