ŠIMTAS "AIDŲ" NUMERIŲ Spausdinti
Šis "Aidų" numeris yra šimtasis. 26 žurnalo numeriai pasirodė Vokietijoje ir 74 Jungtinėse Valstybėse. Jie rikiuojasi 12-kos metų kelyje, paženklintame mūsų tautos kančiomis, pasiryžimais ir laisvo rytojaus viltimis.

Pasiryžimai išlaikyti iš tėvynės išsineštuosius dvasinius lobius bei viltys susilaukti šviesesnių metų skatino leisti ir kultūros žurnalą tremtyje. Tada vadovaujantieji mūsų kultūriniam gyvenimui asmenys negalėjo palikti gausios šviesuomenės be dvasinio peno.

Tie patys pasiryžimai bei viltys gaivina ir dabartinius leidėjus, jau beveik per aštuonerius darbo metus priėjusios prie šimtojo numerio. Šia proga malonu prisiminti "Aidų" iniciatorius, ankstesnius leidėjus, redaktorius, bendradarbius, rėmėjus, platintojus ir skaitytojus. Neįmanoma juos čia suminėti pavardėmis. Norime tik prašyti, kad ir ateityje visi talkintų šiame žygyje. Klaidinga būtų manyti, jog toks žurnalas yra tik leidėjų reikalas. Dvasinių vertybių saugojimas bei ugdymas šią valandą yra juk visų šventa pareiga. "Aidų" prenumeratorių sąrašas bus visados lietuviškos kultūros tvirtumo liudytojas.

Leisdami šimtąjį "Aidų" numerį, ypatingai visus kviečiame telktis į žurnalo skaitytojų šeimą.

"AIDŲ" LEIDĖJAI