TURINYS Spausdinti
A. Baltinis — Jaunimo kongresas mūsų tautinių siekimų šviesoje .........................................  289
Vladas Šlaitas — Kaip vanduo pasroviui, Safo, Saulės šešėlis (eil.) ....................................... 295
Dr. J. Budzeika — Ekonominė Europos integracija ................................................................. 297
Prof. Steponas Kolupaila — Medžiaga monografijai apie Nerį ............................................... 307
A. Vaičiulaitis — Pasakojimas apie Sirakūzų poetą Dionizą .................................................... 314
Jerzy S. Sito — Pirmoji variacija (eil.) ....................................................................................... 315
Kun. Vladas Budreckas — Kun. Teodoras Brazys kaip kompozitorius .................................. 316

KŪRYBOS PASAULYJE

LITERATŪRA
Antanas Giedrius — Dar apie devynbrolės interpretaciją ...................................................... 323

KNYGOS IR ŽURNALAI
Algirdas Vambra — Aguonos ir smėlis ..................................................................................... 325
V. Trumpa — Dr. V. Daugirdaitė - Sruogienė: Lietuvos istorija ............................................. 326

MENAS
Paulius Jurkus — Dailės paroda Čikagoje ............................................................................... 328

VISUOMENINIS GYVENIMAS
Vyt. Širvydas — Lietuvos reikalai G. Kennano knygoje "Russia Leaves the War" ............. 329
L. A. — Jaunimo kongresas ir šokių šventė .............................................................................. 331
J. Gendrutis — Liet. Fronto Bičiulių studijų savaitės ................................................................ 332
J. G. — Seserų vienuolių lituanistiniai kursai ............................................................................ 333
Bb. — Mirė knygų leidėjas P. Abelkis ....................................................................................... 334

ĮVYKIAI ....................................................................................................................................... 335

ILIUSTRACIJOS
Vytautas Kašuba — Rūpintojėlis (pranciškonų vienuolyne Brooklyne) (V. Maželio nuotr.) viršelių ....... 1 p.
Jaunimo kongreso ir dainų šventės nuotraukos .......................................................................... 291 - 294
K. Račkus — Paryžius ...................................................................................................................... 301
Arbit Blatas — Venecija ................................................................................................................... 303
Antano Vienuolio-Žukausko nuotrauka .............................................................................................. 306
Graviūros apie Nerį iš K. Tiškevičiaus monografijos "Vilija ir jos krantai" .................................. 308 - 312
Kun. Teodoro Brazio nuotrauka ........................................................................................................ 319
M. K. Čiurlionis — Pavasario sonata (scherzo) .................................................................................. 322
Marijos Lastauskienės nuotrauka ....................................................................................................... 324
L. Fronto Bičiuliai pagerbia partizanus Kennebunkporte (V. Maželio nuotr.) ....................................... 333
Liet. Seserų Instituto narių nuotrauka ................................................................................................. 334
E. Docienė — P. Abelkio bareljefas .................................................................................................. 334
T. Valius — Vinjetė ................................................................................................................ viršelių 4 p.

SEPTEMBER,1957

AIDAI-ECHOES, cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, Kennebunkport, Maine. Subscription $6.00, single copy 60c. Entered as second class matter at the post office at Kennebunkport, Maine,' February 7, 1950, under thfc act of March 3, 1879. Additional entry at Brooklyn, N. Y.