LEIDĖJAI Spausdinti
Redaguoja — Antanas Vaičiulaitis

Redakcijos nariai — T.  Leonardas  Andriekus, O. F. M., Juozas Girnius, Alfonsas Nyka-Niliūnas

Meninė priežiūra — Telesforas Valius

Leidžia — Tėvai Pranciškonri

Administracijos adresas — Aidai 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.

Dailininko adresas — Telesforas Valius, 84 Pine Crest Rd., Toronto, Cnt., Canada

Redakcijos adresas —  Antanas Vaičiulaitis, 304 Anacostia Rd. S. E., Washington 19, D. C.