TURINYS Spausdinti
Feliksas Jucevičius — Įsikūnijimo tikrovė ................................................................................. 433
Leonardas Andriekus — Bernelių Mišios (eil.) .......................................................................... 439
Kostas Ostrauskas — Jonas Biliūnas—poetas .......................................................................... 440
Henrikas Radauskas — Jūra, Po rudens medžiu, Sekmadienis, Tolima diena, Greitis (eil.) ... 446
Jonas Rugis — Mokslo ir proto kulto klausimu ......................................................................... 448
Stasys Pilka — Vinco Krėvės kūryba lietuviškose scenose ...................................................... 452
Prof. Steponas Kolupaila — Narutis, Vilnius, Kaunas 1939 m. ................................................. 461

KŪRYBOS PASAULYJE

KNYGOS IR ŽURNALAI
Titas Narbutas — B. Markaitis: Širdies gelmė .......................................................................... 470

MOKSLAS
Dr. Jonas Balys — Apie etnologines teorijas ir sroves .............................................................. 471

MENAS
Jeronimas Kačinskas — Jean Sibelius ........................................................................................ 472

VISUOMENINIS GYVENIMAS
Pr. Alšėnas — Kanados lietuviai ................................................................................................. 473
Skaitytojai rašo ............................................................................................................................. 477

Įvykiai ........................................................................................................................................... 478

1957 m. "Aidų" turinys ................................................................................................................ 479

ILIUSTRACIJOS
Anastazija Tamošaitienė — Šv. Antanas (kilimas pranciškonų vienuolyne Kennebunkporte) ....... viršelių 1 p.
Adomas Varnas — Žiema Lietuvoje .................................................................................................... 435
Telesforas Valius — Vinjetė ................................................................................................................. 439
Jono Biliūno atvirlaiškio faksimilė .......................................................................................................... 443
Henriko Radausko nuotrauka ............................................................................................................... 446
Petras Kiaulėnas — Natiurmortas (spalvotas piešinys) .......................................................................... 447
Romas Viesulas — Paukščių giesmė (litografija) .................................................................................... 450
V. Bičiūnas — "Šarūno" scenovaizdis .................................................................................................... 454
V. Dobužinskio nuotrauka ..................................................................................................................... 457
V. Dobužinskis — "Fausto" operos scenovaizdis ................................................................................... 459
Lietuvos vaizdai (8) — Prof. Stepono Kolupailos nuotraukos ......................................................... 461-469

DECEMBER, 1957

AIDAI - ECHOES, cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers. Kennebunkport. Maine. Subscription $6.00, single copy 60c. Entered as second class matter at the post office at Kennebunkport. Maine, February 7, 1950, under the act of March 3. 1879. Additional entry at Brooklyn. N. Y.