"AIDŲ" PREMIJA UŽ LITERATŪRĄ Spausdinti
Mėnesinis kultūros žurnalas "Aidai", leidžiamas pranciškonų, pamečiui skiria po vieną $500.00 premiją už vertinimo komisijos geriausiu pripažintą grožinės literatūros ir mokslo veikalą,  šiuo skelbiama jos taisyklės:

1.    1957 metais ketvirtą kartą premija bus skiriama už grožinę  literatūrą:  poeziją, noveles, apysakas,  romaną ar dramą.

2.    Už komisijos geriausiu pripažintą veikalą skiriama premija nebus skaldoma tarp atskirų autorių.

3.    Premijos komisija vertins 1956-1957 m. viešumoj pasirodžiusius nepremijuotus grožinės literatures kūrinius ir tais metais parašytus, bet dėl dabartinių sąlygų negalėjusius būti išspausdintais. Premijos komisijai neatsiųsti kūriniai nebus vertinami.

4.    Eilėraščių rinkinys, skiriamas premijai, turi sudaryti nemažiau 32 puslapių knygą, jeigu ji būtų išspausdinta. Novelių ar apysakų rinkinys turi būti nemažiau kaip 100 puslapių dydžio spausdintos knygos.

5.    Paskutinė data kūriniams įteikti 1958 metų vasario I d. Siųsti "Aidų" redakcijos adresu: Ant. Vaičiulaitis, 304 Anacostia Rd., S. E., Washington 19, D. C.

6.    Premijuotą kūrinį, jei jis būtų parinktas iš viešumon dar nepasirodžiusių veikalų, autorius sutinka dalinai ar ištisai spausdinti per "Aidus".

7.    Vertinimo komisijos sąstatas bus paskelbtas vėliau.