Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
J. Bakio "Lituanica" PDF Spausdinti El. paštas
Parašė KA   
Skulptoriaus Juozo Bakio didžiausias kūrinys, visam laikui pastatytas lauke, yra Lituanicos paminklas, Beverly Shores, Ind. Kūriniui panaudota medžiaga yra cor-taine plienas. Kūrinys yra 28 pėdų aukščio, pastatytas ant cemento bazės, kuri išpilta apvalaus tvenkinio viduryje.

Beverly Shores lietuvių klubas, kuris turi apie 40 narių, savo susirinkime 1967 metų gale svarstė, kokiu būdu prasmingiau atžymėti Lietuvos nepriklausomybės 50 metų sukaktį. Buvo nutarta dėti pastangų, kad viena miestelio gatvė būtų pavadinta Lituanicos vardu. Vėliau tas nutarimas buvo pakeistas, prašant vienintelį miestelio parką pavadinti Lituanicos parku. Po didelių klubo narių pastangų miesto valdyba sutiko parką taip pavadinti. Klubas dedikacijos iškilmes suruošė 1968 vasario 16 dienos minėjimo proga; dalyvavo senatorius Birsch Bayh ir k. Tuoj pat buvo gautas leidimas parke pastatyti paminklą Lietuvos nepriklausomybės ir Dariaus - Girėno skridimo sukaktims paminėti. Klubo sudarytas komitetas nutarė pakviesti skulptorių J. Bakį sukurti paminklo modelį. Buvo sugestionuota herojinė tema, susieta su transatlantiniu Lituanicos žygiu ir to žygio tragedija, ši tragedija sutapo ir su dabartine Lietuvos tragedija.

Bakis paminklo projektą užbaigė 1969 sausio mėn. ir kitą mėnesi išstatė jį Čiurlionio galerijos parodoj. Plieno modelis dailininkų ir dailės kritikų buvo labai gerai įvertintas. Skulptorius paminklo modelį pavadino Lituanica. Kai kurie, aprašę skulptūrą, įžiūrėjo į erdves besiveržiantį, pakeltais sparnais lėktuvą su vienu palūžusiu sparnu, liudijančiu tragediją. Kiti, mažiau turį šilumos abstrakčiam ir moderniam menui, teigė, kad tai primena atvirkščiai pastatytas kelnes ...

Buvo pasirūpinta, kad paminklas turėtų gražią ir gausiai lankomą aplinką. Architektas E. Masiulis paruošė parko pagrindinį planą, paminklui paskirdamas geriausią vietą. Planas miesto valdybos buvo priimtas. Klubo pastangomis miestas sudarė parko komitetą, į kurį buvo pakviesti ir du lietuviai. Statybos darbai pradėti. Didesnė Beverly Shores dalis prijungiama prie federalinio parko — tai suteiks galimybę gausiai publikai pasigrožėti paminklu ir prisiminti Lietuvą.

Lituanicos parko komitetas pavedė paminklo statybą įvykdyti pačiam skulptoriui Bakiui. Skulptorius darbą pradėjo 1970 rugsėjo mėn. Plieno darbus atliko vietoje, sunaudodamas kelias tonas plieno, ir padarė kai kurių pakeitimų, patobulinimų, įvedė lietuviškų ženklų. Darbas truko du mėnesius.

Lituanicos paminklas įspūdingai atrodo, publikos gausiai lankomas. Lietuvių klubo pastangas parėmė Čikagos ir apylinkių lietuviai pinigine auka. Oficialus paminklo atidarymas įvyks šių metų liepos mėn. Atidarymo metu bus dedikuota metalinė lenta, pritvirtinta prie akmens su trumpa paminklo ir Lietuvos istorija. Akmuo bus pastatytas ant tvenkinio kranto, netoli paminklo.

Lituanicos parko komitetą sudaro: arch. E. Masiulis — pirm., Kristina Austin, dr. K. Ambrozaitis, Ir.Jonynienė ir St. Rudys. Lietuvių klubo pirmininku buvo J. Mildažis. Paminklo dedikaciją organizuoja dabartinis Lietuvių klubo pirmininkas inž. Gediminas Kaunas ir
valdyba. KA


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai