PRANCŪZŲ MENININKŲ PASISAKYMAI APIE AMERIKIEČIŲ DAILĘ Spausdinti
Dar praeitais metais vienas žymus New Yorko meno kritikas pareiškė, kad amerikiečiai dailininkai jau visu dešimtmečiu yra pralenkę Paryžių, kurį iki šiol dar daug kas laiko pasauliniu meno centru. Tas, žinoma, sukėlė didelį susijaudinimą prancūzų menininkų tarpe. "Arts" žurnale ir kitoje spaudoje paskelbtose ankietose tuo klausimu pasisakė žymiausi ir pasaulinį vardą turintieji dailininkai, tiek prancūzai, tiek kitataučiai. Tų pasisakymų išvada buvo, kad dabarties visas modernusis menas dar ir dabar yra veikiamas vadinamosios "Ecole de Paris" polėkių ir dar nėra jokių požymių dėl Paryžiaus nuosmukio (lietuvišku terminu tariant). Vienos reprezentacinės amerikiečių dailės parodos Paryžiuje proga, prancūzų kritikos buvo pastebėta, kad visa, kas toje parodoje yra rodoma, eina nuo akies apgavimo ar banališko realizmo iki abstraktiz-mo, kartais sumaišant abu. Jų (amerikiečių) darbuose randama truputį humoro, truputį ekspresionizmo, daug judesio ir dažnai gana paviršutinis skubotumas. Vidurys tarp fotografijos ir abstraktiz-mo, ir kas įdomiausia, atrodo, dar yra  labai   tolima   Pažadėtoji   žemė šiems amerikiečių dailininkams, kurie yra dar jieškojimų stadijoje. Ne be to, kad jie turi daug sveikų pradų. Kada jie nustos galvoti, kad jau yra pralenkę Paryžių dešimčia metų, gal tada pradės gaminti gerą tapybą. Tos parodos proga apie Lietuvoje gimusį žinomą amerikiečių dailininką Een Shan buvo pareikšta, kad į savo abstraktinius piešinius jis įmaišo daug ironiško humoro.