ATSIŲSTA PAMINĖTI Spausdinti
Alfred Erich Senn: THE EMERGENCE OF MODERN LITHUANIA. Columbia University Press. New York, 1959. 272 pp. $6.00.
Church and State in Maritain's Thought. By ANICETUS TAMOŠAITIS, S. J. Chicago, 1959. 123 p. $1.25. — Disertacija Grigaliaus universitete Romoje.
GIMTOJI KALBA. 1959 m. Nr. 1   (3).
MARGUTIS. Gegužės mėn. — Antanui Vanagaičiui paminėti.
KNYGŲ LENTYNA. Lietuvių bibliografinės tarnybos biuletenis. Westville, 111. Nr. 9-12 (100-102) 1956 m. Nr. 7- 9(109-111), Nr. 10-12   (12-4)   957   m.