Leidėjai ir skelbimas Spausdinti
"Aidai" liepos ir rugpjūčio mėnesiais neišeina. Naujas "Aidų" redaktoriaus ad-esas: 4757 East Ave., S. E., Washington 28, D. C.
 
Redaguoja — Antanas Vaičiulaitis
Redakcijos   nariai — Leonardas Andriekus, O.F.M., Juozas Girnius, Alfonsas  Nyka-Niliūnas
Menine   priežiūra — Telesforas Valius
Leidžia — Tėvai Pranciškonai
Administracijos   adresas   —  Aidai G30 Dushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.
Dailininko   adresas — Telesforas Valius, 84 Pine Crest Rd., Toronto, Ont., Canada
Redakcijos   adresas — Antanas Vaičiulaitis, 4757 East Ave.,  E. E., Washington 28, D. C.
 
Lietuviai pranciškonai, prieš trejus metus atidarę Kennebunkport, Maine, savo gimnaziją (High School), kviečia į ją stoti pradžios mokyklą baigusius jaunuolius. Šiais metais pranciškonų gimnazijoje jau veikia trys klasės. Gabūs mokiniai, pristatę savo mokslo pažymėjimus, gali persikelti ir iš kitų gimnazijų. Vietos bendrabutyje yra 100 mokinių.
Nuo praėjusio rudens mokykla veikia naujose moderniškose patalpose, kuriose yra bendrabutis, klasės, žaidimų salė, biblioteka ir laboratorija.
Į mokyklą priimami tik lietuviai ir lietuvių kilmės berniukai. Mokyklai ir bendrabučiui vadovauja patys lietuviai pranciškonai. Gimnazija turi visas valdžios mokyklų teises, ir joje išeinamas visas vidurinėms mokyklom-, nustatytas kursas su lotynų kalba ir lituanistika.
Už mokslą ir bendrabutį atlyginimas tik 400 dol. metams. Neturtingi gabūs mokiniai gali būti dalinai arba ir visiškai nuo mokesčio už mokslą atleidžiami.
Pirmenybė teikiama norintiems stoti į lietuvių pranciškonų vienuoliją jaunuoliams- Vėliau jie vienuolijos lėšomis bus mokomi ir ruošiami misijonieriais, kad tarnautų lietuviams išeiviams ir išlaisvintai Lietuvai.
Visi lietuviai tėvai, kurie sielojasi savo vaikų auklėjimu krikščioniškoje ir lietuviškoje dvasioje, prašomi atkreipti dėmėsi į šią gimnaziją. Įstojimo reikalais rašyti rektoriui šiuo adresu:
Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O. F. M. Franciscan Monastery Kennebunkport, Maine