Turinys Spausdinti
Jonas Aistis — Bendruomenės mišios .............................................................. 273
Vygandas — Eilėraščiai iš Lietuvos .................................................................. 282
L. Dambriūnas — Lietuvių kalbos veiksmažodžių aspektai  ........................... 284
Antanas Vaičiulaitis — Pasakojimas apie čipsintį žvirblį ................................. 290
Danguolė Sadūnaitė — Vienatvė  (eil.) ............................................................. 292
Kan. M. Vaitkus — Europiete žemaitė ............................................................. 294

KŪRYBOS    PASAULYJE LITERATŪRA
Aug.   Raginis — "Išėjusiems negrįžti" ............................................................ 310
 
MENAS
Tėv. L. Andriekus,  O.F.M. — Religinio meno kūrinys ................................... 311
St. Meringis — Autorius prie stulpo turgaus aikštėje ...................................... 312
Vladas   Jakubėnas — Trečioji lietuvių operos premjera "Carmen" ............. 314

MOKSLAS
Aleksandras   Ružancovas — Aidų žurnalo istorijos klausimais straipsniai ... 317

VISUOMENINIS   GYVENIMAS
Al. Baronas — Partizanai scenoje ir laiko perspektyvoje ................................ 318
J. Pr. — Dienraščiui "Draugui" 50 metų .......................................................... 319
Įvykiai ................................................................................................................. 320

ILIUSTRACIJOS
šis numeris iliustruotas Vytauto Kašubos sukurtų "Kryžiaus Kelių" nuotraukomis. Visos nuotraukos Vytauto Maželio, išskyrus XII,
XIII ir XIV stotį.
Nuėmimas nuo kryžiaus — Kryžiaus kelių XIII stotis. Viršelių 1    psl.
Kryžiaus Kelių pastatas pranciškonų vienuolyne
Kennebunkporte, Me., bendras vaizdas         275
Kristus pasmerktas mirti — Kryžiaus Kelių I stotis     .          278
Kristus neša savo kryžių — Kryžiaus Kelių II stotis         279
Kristus pirmą kartą puola po kryžiumi — Kryžiaus
Kelių III stotis          281
Kryžiaus  Kelių  koplytėlė  (nuotr.)               282
Kryžiaus Kelių koplytėlės kryžius (nuotr.)         283
Kristus sutinka savo motiną — Kryžiaus Kelių IV stotis           286
Simonas Kirenietis padeda nešti kryžių — Kryžiaus
Kelių   V   stotis              288
Veronika nušluosto Kristaus veidą — Kryžiaus Kelių VI stotis    291
Kristus antrą kartą puola po kryžiumi — Kryžiaus Kelių
VII    stotis           295
Jeruzalės moterys apraudoja Kristų — Kryžiaus Kelių
VIII    stotis        297
Kristus trečią kartą puola po kryžiumi — Kryžiaus
Kelių IX stotis         299
Kristus išvelkamas iš drabužių — Kryžiaus Kelių X stotis .  - .    300
Kristus prikalamas prie kryžiaus — Kryžiaus Kelių XI stotis    303
Kristus miršta ant kryžiaus — Kryžiaus Kelių XII stotis         306
Kristus paguldomas kape — Kryžiaus Kelių XIV stotis .  .  ..    309
Angelas prie Kryžiaus Kelių laiptų     viršelių IV    psl.
Architektas Jonas Mulokas (nuotr.) ...            311
Skulptorius Vytautas Kašubą (nuotr.) .            311
Tėv. Kęstutis Butkus, O.F.M. (nuotr.)             311

SEPTEMBER, 1959
Al DAI-ECHOES, cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan  Fathers,  Kennebunkport,  Maine.  Subscription $6.00,  single  copy 60c.  Second-class
postage paid at Brooklyn, N. Y.