JAUNIMO RAŠINiŲ KONKURSAS Spausdinti
Ryšium su "Tėviškės žiburių" savaitraščio dešimtmečiu skelbiamas jaunimo rašinių konkursas, kurio mecenatas yra kun. dr. Juozas Prunskis, paskyręs $100.
1.    Konkurse gali dalyvauti viso pasaulio lietuvių jaunimas iki 25 metų  amžiaus.
2.    Konkurse dalyvaujantieji pasirenka vieną šių  temų:
a.    Kokią reikšmę teikiu religijai savo ir tautos gyvenime?
b.    Kokios mano pareigos Lietuvai ir  gyvenamajam   kraštui ?
c.    Ką man duoda lietuviška spauda?
d.    Kaip vertinu gyvenamojo krašto jaunimą ?
e.    Ką galvoju  apie  jaunosios  ir vyresniosios lietuvių išeivijos kartų santykius ?

3.    Rašinio apimtis: apie 500 - 700 žodžių. Rašyti galima tik lietuviškai:   mašinėle   arba   ranka.
4.    Po rašiniu pasirašyti slapyvardžiu ir pažymėti amžių ir išsilavinimą (gimnazija, kolegija, universitetas ar kitoKia mokykla). Tikrąją pavardę u adrensu įdėti atskiran už-lipintan vokan ir išsiųsti kartu su rašiniu.
5.    Rašinį išsiųsti nevėliau kaip 1959 m. spalio 15 d. šiuo adresu: Konkurso Komisijai, 941 Dundas St. W., Toronto 3, Ont., Canada.
6.    Už geriausius rašinius skiriamos premijos; I — $50, II — $30 ir III — $20. Premijos gali būti išmokėtos gavėjų pasirinktomis knygomis arba pinigais.
7.    Premijuoti rašiniai bus išspausdinti "T. žiburiuose". "T. žiburiai" taipgi pasilieka teisę spausdinti ir nepremijuotus   rašinius.
8.    Premijos įteikiamos Toronte 1959 m. lapkričio 14 d. per "Tž" dešimtmečio   minėjimą.
9.    Vertintojų komisijos sudėtis bus paskelbta  vėliau.
"Tėviškes  žiburiai"