AIDŲ" GARBĖS PRENUMERATORIAI, RĖMĖJAI IR LEIDĖJAI Spausdinti
AIDŲ" GARBĖS  PRENUMERATORIAI
A. Razutis, Los Angeles, Calif.; Petras Černiauskas, New Britain, Conn.; Alf. Venclovas, Cicero, III.; J. Rimkevičius, Chicago, III.; A. Baltrukenas, M. D., Akron, Ohio.
 
AIDŲ"   RĖMĖJAI
 
Ona Karašiene, Ft. Lauderdale, Fla.; Juozas Namikas, Jonas Tričys, N. N., Chicago, III.; J. Matukas, Hinsdale, III.; K. Jankūnas, Lodi, N. J.; Ona Kauniene, Brooklyn, N. Y.; Kleopas Dalinda, Toronto, Ont., Canada.
Administracija visiems nuoširdžiai dėkoja.


Stasio Pilkos straipsnio apie aktorių A. Vitkauską (iš birželio mėn.) tęsinys bus įdėtas kitame "Aidų" numeryje.
 
Redaguoja — Antanas Vaičiulaitis
Administracijos   adresas   —  Aidai 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.
Redakcijos   nariai — Leonardas Andriekus, O.F.M., Juozas Girnius, Alfonsas  Nyka-Niliūnas
Dailininko   adresas -- Telesforas Valius, 84 Pine Crest Rd.. Toronto, Ont., Canada
Meninė   priežiūra — Telesforas Valius
Leidžia — Tėvai Pranciškonai
 Redakcijos   adresas —  Antanas Vaičiulaitis, 4757 East Ave., S. E., Washington 28, D. C.