TURINYS Spausdinti
Dr. Alfredas Stanevičius — Tautinės sąmonės ugdymas išeivijoje ..................... 273
Kęstutis Trimakas — Žurnalo Ateities ideologinė apžvalga ................................ 280
Julija Švabaitė — Eilėraščiai apie mirtį ................................................................. 292
Dr. Petras Jonikas — Lietuvių kalba administraciniame ir kultūriniame
gyvenime senojoje Lietuvos valstybėje ................................................................. 294

Alina Skrupskelienė — Studentų ateitininkų meno draugija Šatrija .................... 301
Petronėlė Orintaitė — Akmenukas ........................................................................ 309
Pasikalbėjimas su Amnesty International darbuotojais ........................................ 314

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Kęstutis Trimakas, Juozas Baužys — Ateitininkų jubiliejinis kongresas ............ 319
Kęstutis Keblys — Poezijos vaidinimai ateitininkų kongrese .............................. 323
T. Leonardas Andriekus, O.F.M. — Lietuviai pranciškonai 40 metų srovėje .... 326
L. A. — Visuomenininkas, kuris neieško poilsio (A. Vakselis) ............................ 331
Mūsų buityje ............................................................................................................ 332
Pokalbis su dail. Juozu Bagdonu jo 70 metų amžiaus sukakties proga ................ 335
N. Venta — Prie užrakinto Marijos Pečkauskaitės kapo ..................................... 339

KNYGOS
Kęstutis K. Girnius — Lietuvos pasipriešinimo istorijos klystkeliais (Dr.
Tomo Remeikio knyga Opposition to Soviet Rule in Lithuania) .......................... 340


Šis Aidų numeris iliustruotas Juozo Bagdono tapybos, skulptūros ir keramikos darbų nuotraukomis. Viršelių 1 psl. — Kompozicija (aliejus). Viršelių 4 psl. — Dailininkas Juozas Bagdonas prie savo tapybinės kompozicijos. Abi nuotraukos Vytauto Maželio. To paties dailininko skulptūra "Poilsis" (cementas) — 279 p. Kitos iliustracijos susijusios su tekstu.
♦    Vyr. redaktorius dr. Leonardas Andriekus, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. Redaktoriai: kun. dr. Kęstutis Trimakas, 850Des Plaines Ave., Apt. 409, Forest Park, IL 60130; Vytautas Volertas, 405 Leon Ave., Delran, NJ 08075. Pagalba dailei — Viktoras Vizgirda, 29 Sheaffer Rd., Centerville, MA 02632 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai ♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207 ♦ Spaudžia pranciškonų spaustuvė (Franciscan Press), 341 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207
♦    Medžiaga siunčiama vyr. redaktoriui Brooklyne; administracinė korespondencija — administracijai Brooklyne ♦ Nė vienas straipsnis nelaikoma nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama.
♦    Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of VVisconsin), K. Čeginskas (RFE-RL, Mūnchen'. K. Girnius (RFE-RL, Mūnchen), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (University of Rochester\ A. Liulevičius (University of Chicago), J. Navickas (Boston College) A. Norvilas (Xavier College, Chicago), A. Paškus (Detroit, Mich.), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder-Institut, Marburg a. d. Lahn, Bibliothek^, A. Rubšys (Manhattan College, New York) K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina . V. Skrupskelytė (Oberlin College), R. Sliažas (Edinboro State College, Pa.\ V. S. Vardys (University of Oklahoma), J. Zaranka (Universidad Nacional de Colombia, Bogota .
SEPTEMBER — OCTOBER, 1981
Cultural magazine published bi-monthly by the Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brooklyn, New York 11207 ♦ Subscription $15.00, single copy $2.50. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y  Publication No. (USPS 009-940); (ISSN 0002-208X)