TĖV. PAULIUS BALTAKIS, O.F.M. — LIETUVIŲ IŠEIVIŲ VYSKUPAS Spausdinti
Birželio 7 d. iš Romos atėjo žinia, kad Šv. Tėvas Jonas Paulius II pranciškonų provinciolą Tėvą Paulių Baltakį, O.F.M., paskyrė vyskupu lietuviams, gyvenantiems už tėvynės sienų. Naujojo vyskupo konsekracija įvyks rugsėjo 17 d. Portlando katedroje Maine. Konsekruos popiežiaus atstovas Washingtone arkivysk. Pio Laghi.

Naujasis vyskupas gimė 1925 m. sausio 1 d. Troškūnuose ir buvo pakrikštytas Antanu. Mokėsi pranciškonų gimnazijoje Kretingoje, kol 1944 m. vokiečiai paėmė prievartiniams darbams. Dirbo Suomijoj ir Norvegijoj. Po karo Antanas Baltakis pasiekė Belgiją ir įstojo į pranciškonų vienuoliją, gaudamas Pauliaus vardą. Kunigų seminariją baigė St. Truiden mieste ir 1952 m. rugpjūčio 24 d. buvo įšventintas kunigu. Į Prisikėlimo parapiją Toronte pastoraciniam darbui atvyko 1953 m. ir ten išbuvo iki 1969 m. Atkeltas į pranciškonų vienuolyną Brooklyne, pradėjo telkti pajamas Kultūros Židinio statybai. 1973 m. paskirtas vienuolyno vyresniuoju, sėkmingai vadovavo statybos darbams. Pranciškonų provinciolu išrinktas 1979 m.

J. E. vysk. Paulius Baltakis, O.F.M., yra pamaldus, uolus, darbštus, veiklus ir taikaus būdo dvasininkas. Turime būti dėkingi Šv. Tėvui, kad jį parinko vadovu išeivijos lietuviams.