TURINYS Spausdinti
Leonardas Andriekus — Ilgiausiai lietuvių kalba einąs žurnalas ....................................................... 201
Alfonsas Nyka - Niliūnas — Eilėraščiai ............................................................................................... 205
Alina Staknienė — Struktūralistinis žvilgsnis į literatūrą Lietuvoje ................................................... 207
Dr. Vincas Vyčinas — Asmenybiškumas Ibseno dramose (Brandas) ................................................ 216
Nelė Mazalaitė — Obelies šešėlis ....................................................................................................... 326
Vokiečių nepasisekusi mobilizacija ir jos padariniai dokumentų atšvaistėje. Vertė Bronius Nemickas ................................................................................................................................................................. 228
Kęstutis K. Girnius — Sovietinis teroras pirmaisiais pokario metais ................................................ 243

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
K. Trimakas — Studija apie maldą ...................................................................................................... 248
V. Rociūnas — Penktoji premijų šventė Clevelande ........................................................................... 250
Alfonsus Nakas — Poezijos dienos Chicagoje ..................................................................................... 252
J. G. - Dr. Povilas Rėklaitis .................................................................................................................. 256
K. Janulis — Erdivilas Masiulis — Beverly Shores architektas ........................................................ 257
Izolda I. Poželaitė - Davis — Mokslas, mokytojai ir mokiniai Vlado Požėlos "Jaunystės atsiminimuose" ...................................................................................................................................... 261

KNYGOS
Marija Stankus - Saulaitė — Cinzo turtingas pasaulis: Šventojo Petro šunynas ............................... 265
Jurgis Gliauda: — Vytauto Volerto romanas "Jaučio ragai" ............................................................. 266

Šis Aidų numeris iliustruotas lietuvių dailininkų kūrinių ir taip pat kitomis su tekstu susijusiomis nuotraukomis. Viršelių 1 p. — Pranas Lapė: Kompozicija (aliejus). Viršelių 4 p. — Nijolė Palubinskienė: Pasivaikščiojimas. Grafika.

♦    Vyr. redaktorius dr. Leonardas Andriekus, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. Redaktoriai: kun. dr. Kęstutis Trimakas, 2830 Denton Court, Westchester, IL 60153; Vytautas Volertas, 405 Leon A ve., Delran, N J 08075. Pagalba dailei — Viktoras Vizgirda, 29 Sheaffer Rd., Centerville, MA 02632 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai ♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207 ♦ Spaudžia pranciškonų spaustuvė (Franciscan Press), 341 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207

♦    Medžiaga siunčiama vyr. redaktoriui Brooklyne; administracinė korespondencija — administracijai Brooklyne ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama.

♦    Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of VVisconsin), K. Girnius (RFE-RL, Muenchen), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (University of Rochester), V. Natkevičius (Goethe-Universitaet, Frankfurt), J. Navickas (Boston College), A. Norvilas (Xavier College, Chicago), A. Paškus (Consulting Center, VVillimantic, CT.), P- Rabikauskas (Pontificia Uni-versita Gregoriana, Roma). P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder Institut, Marburg a. d. Lahn, Bibliothek), J. K. Rėklaitienė (Lalayette, lnd.), A. Rubsys (Mannaican College, New York), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), M. Stankus-Saulaitė (University of Illinois, Chicago), V7. S. Vardys (University of Oklahoma), J. Zaranka tUniversidad Nacional de Columbia, Bogota).

JULY — AUGUST, 1985

Cultural magazine published bi-monthly by the Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brooklyn, Nevv York 11207 ♦ Subscriprion $20.00 single copy $3.30. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y. Publication No. (USPS 009-940): (ISSN 0002-208X)