TURINYS Spausdinti
Valdemaras M. Cukuras — Apsisprendimas kryžkelėje .................................................................... 269
Kazys Bradūnas — Iš ciklo "Krikšto vanduo Joninių naktį" ............................................................. 280
Vokiečių kėslai į lietuvių jaunimą. Vertė Bronius Nemickas .............................................................. 283
Rimvydas Šilbajoris — Filosofinių dimensijų poezija ........................................................................... 292
Vincas Liulevičius — Prelatas Vladas Butvila atsiminimų pynėje ...................................................... 302
Jurgis Okunis — Jono Muloko architektūra ........................................................................................ 316

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Elena Vasyliūnienė — Johann Sebastian Bach .................................................................................... 320
Juozas B. Laučka — Ateitininkuos deimantinė sukaktis paminėta Chicagoje ................................... 323
A. L. — Škėmos "Atbudimas" New Yorke .......................................................................................... 327
Saulius Pašilis — Amerikiečių sociologinė studija apie Lietuvos katalikų persekiojimą .................. 329
Mūsų buityje .......................................................................................................................................... 330

KNYGOS
A. L. — Lietuvos dvasiniai bruožai Cheslawo Miloszo "Urlo šalyje" ................................................ 331
Marija Stankus - Saulaitė — Mackui sugrįžus .................................................................................... 333
Rasa Iešmantaitė — Knyga apie nuostabų seserijos pasaulį ............................................................. 334
Premijos ir konkursai ............................................................................................................................ 339
Atsiųsta paminėti ................................................................................................................................... 340

Šis Aidų numeris iliustruotas Jono Muloko architektūrinės kūrybos nuotraukomis. Viršelių 1 p. — Kryžiaus Kelių pastatas pranciškonų vienuolyno sodyboje Kennebunkporte, Detalė. Bareljefinis paveikslas — V. Kašubos (glazūra). Nuotrauka V. Maželio. Viršelių 4 p. — Projektas prel. Mykolo Krupavičiaus antkapiui Chicagoje. Suprojektavo Jonas ir Rimas Mulokai. 1975 m. Taip pat ir kitos su tekstu susijusios nuotraukos.

♦    Vyr. redaktorius dr. Leonardas Andriekus, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. Redaktoriai: kun. dr. Kęstutis Trimakas, 2830 Denton Court, VVestchester, IL 60153; Vytautas Volertas, 405 Leon Ave., Delran, NJ 08075. Pagalba dailei — Viktoras Vizgirda, 29 Sheaffer Rd., Centerville, MA 02632 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai ♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207 ♦ Spaudžia pranciškonų spaustuvė (Franciscan Press), 341 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207

♦    Medžiaga siunčiama vyr. redaktoriui Brooklyne; administracinė korespondencija — administracijai Brooklyne ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama.

♦    Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of VVisconsin), K. Girnius (RFE-RL, Muenchen), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (University of Rochester), V. Natkevičius (Goethe-Universitaet, Frankfurt), J. Navickas (Boston College), A. Norvilas (Xavier College, Chicago), A. Paškus (Consulting Center, VVillimantic, CT.), P. Rabikauskas (Pontificia Uni-versita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder Institut, Marburg a. d. Lahn, thek), J. K. Rėklaitienė (Lafayette, Ind.), A. Rubšys (Manhattan College, New York), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), M. Stankus-Saulaitė (University of Illinois, Chicago), V. S. Vardys (University of Oklahoma), J. Zaranka (Universidad Nacional de Columbia, Bogota).

SEPTEMBER - OCTOBER, 1985

Cultural magazine published bi-monthly by the Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brooklyn, New York 11207 ♦ Subscription $20.00 single copy $3.30. Šeeond-elass postage paid at Brooklyn, N.Y. Publication No. (USPS 009-940); (ISSN 0002-208X)