KAIMO DARBŲ VAIZDAI Spausdinti
Chicagoje, Jaunimo Centro Čiurlionio galerijoje, Chicagos Skautininkių Draugovės 35-rių metų veiklos sukakčiai paminėti 1985 m. balandžio mėn. 12 - 21 d. buvo dailės darbų paroda. Toje parodoje dalyvavo šie dailininkai: Dalia Ancevičienė, Danguolė Šeputaitė - Jurgutienė, Magdalena Birutė Stankūnienė, Romualdas Povilaitis ir Ringailė Jonynaitė - Zotovienė.

Visos 4 moterys dailininkės parodė tapybos darbus, daugiausia peizažus, o dr. R. Povilaitis pateikė virtinę vario skardos bei vielų skulptūrinių darinių, daugiausia ornamentinio pobūdžio. Daug metalinių grakščių gėlių. Dalis tų vario derinių padaryta kabinti ant sienos, o dalis — vario skardos gėlės, įjungtos į granito gabalus, kad galima būtų pastatyti ant lygaus paviršiaus. Vario skardos augalų lapų, stiebų, gėlių, lapelių patrauklumą didino metalo atspalvio įvairumas.

Visi išstatyti darbai vienu ar kitu požiūriu buvo patrauklūs, tačiau jų tarpe ypač išsiskyrė dailininkės Magdalena Birutė Stankūnienė, vaizduojanti Lietuvos kaimą taip, kaip jai vaikystėje to kaimo gyvenimas atrodė. Tai dvylika didesnio formato (48" x 40") aliejinių darbų, vaizduojančių dvylikos mėnesių triūsą kaime. Ta tema, nors ir nesujungdama jų į ciklą, dailininkė jau buvo sukūrusi anksčiau nemaža šio pobūdžio darbų. Tai buvo daugiausia grafikos darbai. (Apie dail. Magdaleną Birutę Stankūnienę ir tuos Lietuvos buitinius paveikslus buvo rašyta Aidų 1983 m. nr. 3. — Red.).

Galima spėti, kad vyresnio amžiaus žiūrovai, kurie patys yra išgyvenę Lietuvos kaimo buitį, tuos dailininkės vaizdus papildo savo išgyventais prisiminimais, tuos paveikslus matydami savaip. Jaunesniems žiūrovams, to kaimo nemačiusiems, tai bus naujas pasaulis.


Dailininkės, dalyvavusios š. m. bal. 12 - 21 d. parodoje Jaunimo centre, Chicagoje, ir svečiai. Iš kairės — Magdalena B. Stankūnienė, Vincas Lukas (gal. dir.), Dalia Ancevičienė, Danguolė Jurgutienė, Vanda Balukienė ir Petras Aleksa