ATSIŲSTA PAMINĖTI Spausdinti
Bronius Kviklys: LIETUVOS BAŽNYČIOS, V t. Vilniaus arkivyskupija, I dalis. Architektūriniai tekstai Jurgio Gimbuto, 432 p. Išleido Amerikos lietuvių bibliotekos leidykla. Chicaga. 1985. Vilniaus vyskupijos istoriniai bruožai — Jono Damausko. Dailininkas ir techninis redaktorius — Petras Aleksa. Galima gauti Amerikos Lietuvių bibliotekos leidykloje, 3001 W. 59th St., Chicago, IL 60629. Kaina nepažymėta.

Alfonsas Šešplaukis - Tyruolis: LIETUVA PASAULINĖJE LITERATŪROJE. Straipsnių rinkinys. Išleido Lituanistikos tyrimo ir studijų centras, 5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636. 1985. 244 p.

Juozas Vaišnys, S.J.: PRAKTINĖ LIETUVIŲ KALBOS VARTOSENA. Išleido JAV LB Kultūros taryba. Mecenatas — Lietuvių Fondas. 240 p. Chicaga. 1985. Kaina 8 dol.

Edita Nazaraitė: MEDAUS IR KRAUJO LAŠAI. Eilėraščiai. Išleido Ateities literatūros fondas. (10000 S. Bell Ave., Chicago, IL 60643). 78 p. Kaina 6 dol.

Erlenas: VĖJO VARTAI. Novelės. Išleido kun. Pr. Vaseris. Viršelis V. Simankevičiaus. 194 p. Melbournas, Australija, 1985.

Kun. Vytautas Pikturna: ŠVIESA IR GYVENIMAS (C). Pamokslai sekmadieniams ir šventėms. Išleido JAV Lietuvių kunigų vienybė. Viršelis Pauliaus Jurkaus. 158 p. Brooklynas. 1985. Jau išėjo dvi pamokslų knygos.

ELGRITO DE LITUANIA (Lietuvos šauksmas). Straipsnių rinkinys apie Lietuvą Venezuelos spaudoje per pastaruosius pustrečių metų. Išleido Pasaulio Lietuvių Bendruomenė. Chicaga. 1985. Leidinys puslapiais nenumeruotas.

VOKIETIJOS LB VALDYBOS INFORMACIJOS. 16 psl. 1985 m. Spalio mėnesio leidinys.
 
LITAUISCHE BIBLIOGRAPHIE 1981-1982 in Auswahl. Bearb. von Povilas Rėklaitis. In: "Zeitschrift fuer Ostforschung". 32. Jg. 1983, H. 2. (Marburg 1984). Psl. 303 - 318 (287 bibliogr. vienetai).

Aldona Stempužienė, mezzosopranas, — Lietuvių kompozitorių kūrinių įdainuota plokštelė. Kompozitoriai: Švedas, Banaitis, Jakubėnas, Gruodis, Sasnauskas, Tallat-Kelpša. Pianistė — Barbora Klonowski. Įrekordavo Suma Recording Studio. Išleido AM & M Publications Albimanto Mackaus knygų leidimo fondas. Chicaga. 1985.

Korektūros klaida
Š. m. Aidų Nr. 5, p. 281, Kazio Bradūno eilėraštyje Prierašas prie Mažvydo, eilutėje "Užgrobtoje Prūsų žemėje" turėjo būti "Išniekintoje Prūsų žemėj"; eUėrastyje Akmenėlis (p. 282) edutė "Veidą jam apsaugo samanos" turi būti "Veidą jam apaugo samanos".

Tame pačiame Aidų numeryje, p. 299 I sk. 4-oje eilutėje iš apačios vietoj žodžio "lietuvį" turi būti "liežuvį".