TURINYS Spausdinti
Popiežiaus Jono Pauliaus apaštalinis laiškas Lietuvos vyskupams ......................................................... 141
Leonardas Andriekus, O.F.M. — Iškilmė, kuri iškėlė Lietuvą ............................................................... 147
"Kiekvieną dieną lankau jūsų tėvyne" (pop. Jono Pauliaus II pamokslas Lietuvos krikšto jubiliejaus mišiose) ....................................................................................................................................................... 156
Popiežiaus kalba lietuviams audiencijoje .................................................................................................. 159
Kun. Viktoras Rimšelis, M.I.C. — Jurgis Matulaitis palaimintųjų keliu ................................................ 161
Anatolijus Kairys — Krikšto elegijos (eil.) ............................................................................................... 166
Antanas Paškus — Terapinės kultūros įtaka krikščionybei .................................................................... 169
Jurgis Gimbutas — Būdingosios medinės bažnyčios ir varpinės Lietuvoje (tęsinys: varpinės) ............. 183

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
A. L. — 50-asis PEN Kongresas Šveicarijoje .......................................................................................... 197
P. Palys — Muz. Jono Žuko dviguba sukaktis ......................................................................................... 198
M. J. Adomaitis — Prof. Joną Dumčių atsiminus ..................................................................................... 199
Vliko pareiškimas Vilniaus arkivyskupijos klausimu ............................................................................... 201
Mūsų buityje ............................................................................................................................................... 202

KNYGOS
Algis Račiūnas — Česlovo Milošo "Nepasiekiama žemė" ..................................................................... 204
R. Šilbajoris — Antano Vaičiulaičio "Vidurnaktis prie Šeimenos" ......................................................... 206
Marija Stankus-Saulaitė — Bradūno sukaktuvinė knyga ....................................................................... 207
Jp — Pabaltijys Vidurio Europos kultūros metraštyje ............................................................................. 211

Šis Aidų numeris iliustruotas Lietuvos krikšto jubiliejinių iškilmių Romoje, medinių varpinių ir kitomis su tekstu susijusiomis nuotraukonmis. Viršelių 1 p. — Pal. Jurgio Matulaičio paveikslas Šv. Petro bazilikos galiniame altoriuje. Viršelių 4 p. — Pal.

Jurgio Matulaičio paveikslas virš Šv. Petro bazilikos centrinių durų lauko pusėje. Jubiliejinių iškilmių pagrindinės nuotraukos — dienraščio Osservatore Romano fotografo.

•    Redaguoja Leonardas Andriekus, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

•    Leidžia Tėvai Pranciškonai. • Administruoja Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207 • Spaudžia pranciškonų spaustuvė (Franciscan Press), 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y., 11207

•    Medžiaga siunčiama redaktoriui Brooklyne; administracinė korespondencija — administracijai Brooklyne • Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. • Recenzijos yra redakcijos užsakomos.

•    Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of Wisconsin), K. Girnius (RFE-RL, Muenchen'. K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (University of Rochester), V. Natkevičius Goethe-Universitaet, Frankfurt), J. Navickas (Boston College), A. Norvilas (Xavier College. Chicago), A. Paškus (Consulting Center, Willimantic, CT), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana. Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder Institut, Marburg a. d. Lahn Bibliothek'. J. K. Rėklaitienė (Lafayette, Ind.), A. Rubšys (Manhattan College, New York), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), M Stankus-Saulaitė (Oakville. Conn.), K. Trimakas (Westchester, 111.), V. S. Vardys (University of Oklahoma . V. Volertas (Delran, N. J.), J. Zaranka (Universidad Nacional de Columbia, Bogota).

Nr. 3, 1987

"AIDAI" ISSN 0002-20S X> (USPS009-940) Cultural Magazine is published quarterly by Franciscan Fathers. 361 Highland Blvd.. Brooklyn, N.Y. 11207. Second-class postage paid in Brooklyn. N.Y. POSTMASTER: send address changes to AIDAI, 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. Subscription $20.00. Single copy $5.00.