ATSIŲSTA PAMINĖTI Spausdinti
Kęstutis K. Girnius: PARTIZANŲ KOVOS LIETUVOJE. Išleido Į Laisvę fondas lietuviškai kultūrai ugdyti.

Čikaga. 1987. 422 p. 24 puslapiai vien tik dokumentinių fotografijų. Knygoje teigimai paremti gausiais informaciniais šaltiniais. Mūsų partizaninėje literatūroje niekas nėra parašęs išsamesnio veikalo. Jis taip pat ir mokslinis. Už tokio lygio veikalą atitinkamose aplinkybėse būtų galima gauti istorijos daktaro laipsanį. Įdomus taip pat metodas. Autorius veikalo įžangoje rašo: "Sąmoningai vengiau dalies temų, kurios plačiai žinomos ir kitų jau aprašytos. Tad knygoje nėra atskirų partizanų vadų biografijų ir detalesnių mūšių aprašymų su žuvusių partizanų ir jų priešų skaičiais. Nemėginau trumpai aptarti ar bent paminėti visų žinomų partizanų dalinių veiklą ar sudėtį... Daugiau dėmesio skyriau teoriniams klausimams, kurie man asmeniškai arčiau širdies ir per mažai svarstomi". Tai itin prisideda prie knygos aktualumo. Kaina nepažymėta. Užsisakoma šiuo adresu: Į Laisvę Fondas, c/o Alfonsas Pargauskas, 8908 W. Bufferfield Lane, Orland Park, IL 60462.

Anatolijus Kairys: AUKURAI IR ALTORIAI. Krikšto eilėraščiai. Iliustracijos Vlado Vijeikio. Išleido Lietuvių literatūros bičiuliai. 96 p. Kaina 5 dol. Autorius yra vienas produktyviausių išeivijos rašytojų, plačiai pasireiškęs dramomis, komedijomis, romanais, poezija, libretais. Kaip antraštė liudija, šio rinkinio eilėraščiai yra susiję su Lietuvos krikštu ir tuo praturtina negausią jubiliejinių metų literatūrą. Ypač jautrus eilėraščių ciklas "Krikšto elegijos".

Juozas Keliuotis: DANGUS NUSIDAŽO RAUDONAI. Pirmosios tremties memuarai "Laisvę praradus". Apie ką šioje atsiminimų knygoje rašoma, pasako įžanga: "Prisiminimuose aprašomi įvykiai ir asmeniniai pergyvenimai: paskutinės vokiečių dienos Kaune, antroji sovietų okupacija, areštas ir tardymas, kalėjimo žiaurumai, banditų siautėjimas, tremtis ir pagaliau grįžimas tėvynėn. Autorius visa tai aprašo jautriai, ne vien tik atpasakodamas įvykius, bet atskleisdamas ir savo vidinius pergyvenimus". Ypač jautri knygos dalis, kur aprašomi autoriaus išgyvenimai sovietų koncentracijos stovyklose. Juos skaitant, kyla klausimas, kodėl tą šviesų ir kūrybingą žmogų reikėjo gabenti į žiaurų Gulagą? Vienintelė kaltė: jis nepriklausomybės laikais buvo krikščioniškos kultūros gaivintojas, leidęs polėkingą savaitraštį "Naująją Romuvą". Bet ar tai nusikaltimas sovietinei Rusijai, kuri tada pripažino Lietuvos nepriklausomybę? Išvežimas Juozo Keliuočio į Gulagą liudija komunistinės sistemos žiaurumą. Knygą išleido Į Laisvę fondas lietuviškai kultūrai ugdyti Čikagoje 1986 m. Aplankas Ados Sutkuvienės. 360p. Kaina 13 dol. Galima užsisakyti šiuo adresu: Į Laisvę fondas, c/o Alfonsas Pargauskas, 8908 W. Butterfield Lane, Orland Park, II 60462.

Antanas Rubšys: ISLAMAS. Kultūra, religija, valstybė. Išleido "Krikščionis gyvenime" Putname, 1987. Knygos tekstas jau buvo spausdintas Aiduose (1986, Nr. 4) antrašte "Islamas ir jo vaidmuo". Knygoje panaudotos kitos iliustracijos. Sis veikalas apie islamą turbūt vienintelis lietuvių religinėje raštijoje, buvo labai reikalingas. Daugelis apie islamą sprenžia iš Irano ir Libano teroristų veiksmų. Knygoje parodoma, jog taip nėra. Pats Vatikano II susirinkimas pažymi: "Bažnyčia taip pat su pagarba žvelgia į musulmonus, garbinančius vieną Dievą, gyvą ir esantį iš savęs, gailestingą ir visagalį dangaus bei žemės kūrėją, kalbėjusį žmonėms... Nors Jėzaus jie nepripažįsta Dievu, bet garbina jį kaip pranašą ir gerbia mergele likusią jo motiną Mariją ir kartais net pamaldžiai į ją šaukiasi".

Marijus Blynas: LIETUVOS SENOVĖS PALIKIMAS. Istorinių, kultūrinių, politinių straipsnių rinkinys, III. Išleido Kęstučio Jeronimo Butkaus fondas. 124 p. Autorius yra parašęs bei išleidęs penkias panašaus pobūdžio knygas. Jo knygų tikslas, kaip jis pats rašo, "parodyti, ką lietuviai okupuotoje Lietuvoje net sunkiomis sąlygomis yra padarę Lietuvos praeičiai išryškinti..." Knygos kaina 5 dol. Gaunama pas autorių: 4385 W. 145 St., Cleveland, OH 44135 ir pas platintojus.

Aurelija Balašaitienė: SKEVELDROS. Romanas. Išleido Vilties Draugijos leidykla Clevelande 1987 m. Adresas: 6116 St. Clair Ave., Cleveland, OH 44103; Ten galima knygą užsisakyti. Kaina 10 dol. 424 p. Romano autorė plačiai žinoma žurnalistė, išaugusi ir subrendusi išeivijoje ir pasisakanti įvairiais visuomeniniais klausimais. Kaip žurnalistė ji energinga ir patvari. "Skeveldros" yra jos pirmas romanas. Jo dedikacija: "Šią knygą skiriu tai kartai, kuri augo, brendo ir gimė toli nuo savo tėvų žemės, kad Sangailių ir jo gyventojų likime ji galėtų įsąmoninti lietuvių tautos tragediją, ją suvokti ne vien protu, bet ir jausmais". Tai padaryti padės šis romanas.

Kęstutis Čerkeliūnas, Pranas Mickevičius, Sigitas Krasauskas: IŠEIVIJOS LIETUVIŲ SPORTAS. 1944 - 1984. Išleido Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjunga. Torontas. 1986. 502 p. Tai monumentalus veikalas tiek savo formatu, tiek rūpestingai parengtų tekstu, tiek gausybe nuotraukų, tiek techniniu apipavidalinimu. Pažymėtina, kad kiekvieną sporto sritį apibūdina vis skirtingi autoriai — tos srities specialistai. Ši knyga taip pat yra liudytoja, kad sportas išeivijoje ėjo lygiagrečiai su kitomis mūsų kultūrinio gyvenimo apraiškomis. Nuolat buvo rengiami sportiniai pasirodymai. Juos apibūdinant ir chronologuojant, redaktoriai triūsė aštuonerius metus. Mūsų sportinės veiklos ašis buvo ir tebėra "Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjunga", savo veiklą pradėjusi Vokietijoje ir tesanti išeivijoje.