Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Ateitininkų Federacijos naujas vadas PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. G.   
Išeivinės mūsų bendruomenės gyvavimas lemiamai priklauso nuo atskirų jos organizacijų. Viena iš didžiųių organizacijų yra Ateitininkų fedederacija, telkianti moksleivių, studentų ir sendraugių sąjungas. Vyriausiai jos valdybai pirmininkauja AF vadas, renkamas penkeriems metams. Nuo 1967 ateitininkijai vadovavo prof. dr. Justinas Pikūnas. Praeitų metų gale išrinktas AF vadu drr. Petras Kisielius. Psichologą -pedagogą pakeitė medikas.

Vytauto D. un-to medicinos fakultetą P. Kisielius baigė 1943. Pasitraukęs Vokietijon, Tuebingeno un-te dirbo asistentu ir 1949 įgijo medicinos daktaro laipsnį. JAV verčiaasi gydytojo praktika Chicagos priemiesty Cicero.
Trys būdingos savybės išskiria P. Kisieliaus asmenybę: garbės netrokštantis visuomeniškumas, dosnus labdaringumas ir sielos giedrumas.


Niekada jis neliko be visuomeninio darbo, nors medikai visada stokoja laiko. Ateitininkas nuo 1930, daugiausia dirbo šioj organizacijoj: vadovavo studentų s-gai, buvo AF tarjyboj, pirmininkavo AF šalpos fondui. Nesiribojo tik ateitininkais: skajutuose pakeltas paskautininkiu, LF Bičiulių veikėjas, nuo 1958 LB tarybos narys. Visuomeniškai reikštis jį stumia ne noras "pasireikšti", bet nuoširdžiai jaučiama pareiga, kuriai nebaisu ir "juodo darbo". Šalia įvairiopų aukštų postų, P. Kisielius 15 metų globoja Cicero moksleivių kuopą!

Pacientų apgulto gydytojo P. Kisieliaus kišenė nėra tuščia, bet visą laiką ji lieka atvira ir kitiems — aukų aukoms. Vargu ar jis pats žino, kiek dešimčių tūkstančių yra išleidęs, nors ir nesirūpino "įsiamžinti" savo vardo premijomis. Tokia atvira kišenė iš tikro reiškia gerą širdį.

Savo sielos giedrumu dr. P. Kisielius savaime visus giedriai nuteikia. Ir šypsniu, ir daina (apie 20 metų dainavo choruose!). Metų tėkmė lyg neliečia jo: dvasinė jaunystė jam lyg dovanota, ne veltui, o už gyvenimą ne tik sau, bet ir kitiems. Naujasis AF vadas dr. Petras Kisielius yra gilaus idealizmo vyras.

Todėl lyg pats laikas pašaukė jį ateitininkuos priešakin. Idėjų ateitininkai niekada nestokojo. Nestokoja jų nė dabar. Bet šaukiamai reikia idealistinio entuziazmo pačioje gyvenimo kasdienybėj. Jį žadinti — naujojo AF vado sunkioji misija. J. G.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai