ATSIŲSTA PAMINĖTI Spausdinti
Aloyzas Baronas: VĖJAS LEKIA LYGUMA. Romanas. II papildyta laida. Išleido LAS, Čikaga, 1973. 188 psl., kaina 4 dol.
Ada Karvelytė: NE TIE VARPAI. Lyrika. Išleido "Darbininkas". Brooklyn, N. Y., 1972, 64 psl., kaina 2 dol.
Juozo Bagdono dailės darbų nuotraukų knyga su P. Jurkaus įvadiniu žodžiu (5 - 9). Išleido LB Vaižganto Kultūros Klubas New Yorke, 1972. 80 psl.
Atspaudai iš LKMA Suvažiavimo Darbų VII t. (Toma, 1972): J. Eretas: Dvi generacijos mūsų krikščioniškosios kultūros tarnyboje (3 - 54); A. Luima: Evangelijos ir krikščioniškosios kultūros santykio uždaviniai  (383 - 391); P. Rabikauskas: Mokslinė pažanga Vilniaus akademijoje (203 - 232).

Piotr Lossovvski: KRAJE BALTYCKIE NA DBODZE OD DEMOKRACJI PARLAMENTARNEJ DO DYKTATURY (1918 - 1934). Lenkų Mokslo Akademijos Istorijos Instituto leidinys 1972, 303 psl., kaina 60 zlotų.
V. Stanley Vardys: GEOGRAPHY AND NATIONALITIES IN THE USSR: A COMMENTARY. Atspaudas iš žurnalo Slavic Revievv, September 1972, 564 - 570.
Periodiniai leidiniai: AKIRAČIAI,
1972 nr. 10; LAIVAS, 1972 nr. 12 ir
nr. 1 ir 2 (šie trys nr. redaguoti jau kun. dr. J. Prunskio); LIEPSNA,
Montrealio lituanistinės mokyklos laikraštėlis, 1973.11.16 (red. Kr. Mališkaitė); LIETUVIŲ JAUNIMAS, 1972 nr. 8-9 (red. G. Karosas); TECHNIKOS ŽODIS, 1972 nr. 5-6 (daugiausia skirtas XI PLIAS ir ALIAS suvažiavimui aprašyti ir iliustruoti).
ŠVIETIMO GAIRĖS, 1972 nr. 6 (11), 96 psl. Šiame nr. įvairiais pedagoginiais klausimais rašo prof. J. Pikūnas, R. Černius, A. Rinkūnas, V. Matulaitis, V. Kavaliūnas, V. Augulytė, Ig. Malėnas, J. Andrulis, P. Maldeikis; J. Kavaliūnas apžvelgia lietuviškojo švietimo padėtį JAV, J. Masilionis aprašo VI mokytojų studįių savaitę.
BOOKS ABROAD, Winter 1970. Šis 230 puslapių nr. skirtas 1972 m. laureatams H. Boll ir G. Garcia Marquez ir rašytojo kaip kritiko temai. R. Šilbajoris recenzuoja E. Cinzo "Brolio Mykolo gatvę" ir K. Bradūno redaguotą "Lietuvių poezijos" III tomą, V. Skrups-kelytė — A. Kairio "Curriculum vitae".
Plokštelė: PRANAŠAS DIDIS. Čikagos liet. evangelikų liuteronų Tėviškės parapijos choro (vadovas J. Lampsatis) įgiedotos giesmės. Plokštelė šiuo vardu pavadinta pagal VI. Jakubėno to vardo kantatą, atliekamą choro su sopranu V. Grigelaityte ir baritonu L. Gružu. Antroj plokštelės pusėj kiti 5 religiniai kūriniai. Išleido Jonas Karvelis (7026 Su Clagemont Ave., Chicago, III. 606365 kaina 6 dol.)