Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
PRŪSŲ AKMENS PAMINKLAI BARŠTYNE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė A. Malijauskas   

Senojoje prūsų Bartos srityje, po II pasaulinio karo prie Lenkijos prijungto Barštyno (vok. Barten-steino, lenk. Bartoszyce) miesto skvere stovi grupė prūsų paminklų, kurią sudaro dvi akmens figūros ir akmens dubuo. Apie tuos paminklus pateikia šiek tiek žinių Lenkijoje išleista knyga "Bartoszyce". (R. Hry-ciuk, M. Petraszko: Bartoszyce, Wy-dawnictwo Pojezierze, Olsztyn, 1969).

Figūras gaubia daug legendų. Pagal vieną iš jų, mažesnioji, moteriška figūra tai motinos prakeikta mergaitė, suakmenėjusi prie Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios slenksčio. Iš tam tikrų tos legendos motyvų galima spręsti, kad ji atsirado dar prieš reformaciją Prūsijoje. Daugelį legendų apie Barštyno akmens figūras sufabrikavo Voltaire'o mokinys, gene rolas-maj oras grafas Fried-rich zu Anhalt, kuris antrojoje XVIII šimtmečio pusėje vadovavo Barštyne apsistojusiam garnizonui. Vyriškosios figūros galvos netiksliame paviršiuje, virš akių, jis liepė kalviui suformuoti kažką panašaus į vyskupo tiarą. Vėliau jis Barštyno stabą reklamavo kaip apaštalo Baltramiejaus, tariamai Barštyno miesto legendinio įkūrėjo statulą. Ta pats Friedrich zu Anhalt davęs pradžią legendai, kad moteriškoji figūra vaizduojanti iš vokiškų kronikų žinomą prūsų kunigaikštytę Gustebaldą, Vaidevučio dukterį. Apsukraus grafo dėka Barštyno figūros tapo garsios Europoje. Jų atvaizdus dėta ant geriausių porceliano fabrikų Berlyne gamintų puodelių bei pypkių. Mistifikacija, žinoma, buvo greit suprasta.

Per ilgus šimtmečius "Gustebaldą" (2 nuotr.) stovėjusi Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios viduje. "Bar-telis" (1 nuotr.) dar 1706 m. stovėjęs priešais užeigą, ties dabar jau nebesančiais miesto vartais, prie kelio iš Barštyno į Karaliaučių. 1769 m. buvo perneštas į miesto turgavietę. Po rotušės sugriovimo 1819 m. abi figūros nukeliavo į aikštę priešais mokyklą, 1825 m. į pilies kalną, o 1902 m., kuomet ant kryžiuočių pilies pamatų buvo pastatyta seniūnijos rezidencija, figūras perkėlė į skverą prie dabartinių Boha-terow Warszawy ir Curie-Sklodows-kiej gatvių sankryžos.
A. Malijauskas


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai