Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
SVEIKINANT "KONTINENTĄ" PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Žlt.   
Praeitų metų pabaigoj Londone rusų kalba ir V. Vokietijoj vokiečių kalba pasirodė Kontinent. Šis Vakaruose leidžiamas Rytų Europos žurnalas domina ir mus: iš anksto mūsų spauda informavo apie jį. Pirmasis numeris rankose — 260 puslapių knyga (vokiškas numeris kainavo $6.75). Redaktorius — rusų rašytojas VI. Maksimovas, vos pernai išleistas į Paryžių.

Kaip titulinis puslapis skelbia, tai "rusų ir Rytų Europos autorių nepriklausomas forumas". Bendradarbiai — antisovietiniai disidentai, daugiausia jau išemigravę ar ištremti į Vakarus. Iš pirmojo numerio bendradarbių tik du rašo iš pačios Sovietų Sąjungos.

Kontinento pobūdį nusako pati redakcija, A. Solženicynas ir A. Sacharovas. Redakcija pastebi, kad žurnalas gali pasirodyti panašus į savo metu A. Herzeno Leondone leistąjį Ko-lokol. Tačiau šis buvo grynai politinis leidinys, nes šiaip literatūra galėjo nevaržomai būti kuriama 'reakcinio carizmo tamsiais laikais'. Dabar gi visuose 'pergalingojo socializmo' kraštuose, nuo Kinijos ligi Kubos, bet kokia kūryba, neatitinkanti valdančiojo aparato ideologinės linijos, baudžiama kaip kriminalinis nusižengimas — "knyga tampa cor-pus delicti". Todėl Kontinent ne tiek imsis politinės polemikos, kiek stengsis prieš agresyvų totalitarizmą priešpastatyti "Rytų Europos literatūros ir dvasios kūrybinę jėgą". Ir A. Solženicynas linki Kontinentui tapti tikru Rytų Europos balsu, pabrėždamas, jog ta pačia kančios patirties kalba byloja "rusų, lenkų, vengrų, čekų, rumunų, vokiečių ir lietuvių rašytojai". A. Sacharovas tikisi, kad Kontinent gali būti įnašas į visai žmonijai reikšmingą "filosofinių, dvasinių ir etinių vertybių kūrimo ir atgaivinimo procesą".

Konkrečiai žurnalo pobūdį atskleidžia pati medžiaga. Pirmiausia duodama Sovietų Sąjungoj tebesančio rašytojo VI. Kornilovo romano "Be rankų, be kojų" pirmoji dalis (96 puslapiai!). A. Solženicynas pateikia "Pirmajame rate" sulaikytą skyrelį apie "dialektini materializmą — pažangią pasaulėžiūrą". Tarp šių prozos dalykų — J. Brodskio trys eilėraščiai. A. Siniavskis rašo apie sovietinį rašytojų persekiojimą. Visa tai apima 161 puslapį iš 260 — aiški pirmenybė literatūrai. Meno istorikas I. Golomštokas (žirnalo atsakingasis sekretorius) komentuoja neoficialios sovietų dailės parodą Prancūzijoj. Filosofas A. Piatigorskis pasisako dėl "metafizinės situacijos dabartinėj Rusijoj".

Tai vis rusų bei Rusijos žydų autoriai. Smulkesniu šriftu, sakytume, apžvalgų skyriuj, trumpa informacija apie susitikimą su jugoslavu M. Djilasu, čekų rašytojo L. Pach-mano straipsnelis apie naują "Prahos pavasarį", pasikalbėjimas su slovakų rašytoju O. Filipu, kardinolo Min-dszenty atviras pasisakymas, lenku žurnalo Kultūra (Paryžiuj) redakcijos komentarai, analizuojantys A. Solženicyno laišką sovietų vyriausybei.

Visumos įspūdis: Kontinent žurnalas yra aiškiai antisovietinis. telkiantis bendradarbiais įvairių pažiūrų ir tautybių žmones. Redakcija savo žodį taip ir baigia: "Tai mums atrodo pakankamai plati ir drauge principinga bazė susivienyti visoms antitotalitarinėms Rytų Europos jėgoms savo dialoge su Vakarais. Kas turi ausis, teklauso!" Detente nuotaikose lengva sąžines užmigdyti. Tad ir A. Solženicynas įspėja: "Vargas Vakarų Europai, jei jos ausys liks kurčios".
Žlt.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai