Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Čikagos jungtinė dailės paroda PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Šileikis M.   
Čiurlionio galerijoje Vasario 16 proga, buvo surengta jungtinė, jau tapusi kasmetine, lietuvių dailės paroda vasario 12 - 20. Dalyvavo 26 dailininkai: 17 moterų ir 9 vyrai su 70 tapybos, grafikos, audimo ir vieno skulptoriaus darbais.
Parodos tikslas — tautinio solidarumo pareiškimas bei įsipareigojimas savo įnašu prisidėti minint Vasario 16-tąją.
Tačiau, kaip anksčiau, taip ir šį Teartą pasigendama mūsų stipresnių meno pajėgi — ir iš vy-resniosios, ir iš jaunesniosios kartos. Kodėl nes'utelpama "viename maiše"? Gal dėl to, kad kai kuriems dailininkams jų "erudicija" neleidžia dalyvauti kartu su mėgėjais? Tada jury komisijai belieka parodą sudaryti, priimant mėgėjus. Ši paroda nepasižymėjo kūrybiniu derliumi, kokio buvo laukta, kokio visuomet laukiama. Buvo pliusų ir minusų. Parodos lėkštumą pagyvino keli formalistinės srovės atstovai parodydami daugiau drąsos spalvai bei savitai formai, nors ir kiek sausoki, Z. Sodeikienė, A. Balukas su savo "fosforinėm" lempom, D. Aleknienė, A. Sutkuvienė ir kt. pusiau abstrakcionistai, ieškotojai, savo kūrybinio credo.
 Dalia Rėklaitytė-Aleknienė laimėjo premiją už ofortą. Ją matome kiekvienoje parodoje ieškančią naujų kelių bei naujų išsisakymų ar tapyboje, ar grafikoje.
Todėl sunku pasakyti, kas jos kūryboje aktualu. Janina Marks, viduriniosios kartos dailininkė, realizmo rėmuose koncentruojasi dekoratyvinėse formose, nedaro to, ko negali. Turi skoningą koloritą, pvz., spalvotas lino raižinys "Magiškas sodas" ir gobelenas, už kurį laimėjo premiją. Tačiau jos lino raižinys daug pranašesnis už gobeleną, ir jury komisija turėjo jam paskirti premiją. Iš tamsaus, sustingusio pasaulio grįžta Zitos Sodeikienės mąstantis žmogus, kuris moka kentėti, džiaugtis ir gyventi, kaip gyvena žmogus, nesuvokdamas tikros savo egzistencijos. Jauna dailininkė Irena Mitkutė (laimėjusi premiją už ofortą) sprendžia pusiau realistinių tiesiu linijų dekorą. Bet josios dar pirmieji bandymai.
Skulptorius Aleksandras Marčiulionis davė dvi majolikas ir du terakotos darbus. Už Kristų (majoli-ka) jury komisija nusprendė Mar-čiulioniui premiją, bet jo "Metaiė-jantis žmogus" (majolika - metalas) yra kur kas pranašesnis. Visos keturios premijos buvo simboliškos — nedidelis pinigas.

Vyresniosios kartos dailininkas J. Pautienius, kaip jau žinomas jo špaktelinis braižas, išstatė keletą savo peizažiukų, kurių du — "Vasaros šešėliai" ir natiurmortas — spalvų atžvilgiu labai patrauklūs. Akademines mokyklas baigusieji A. Skupas - Cooper ir M. Šileikis yra be pretenzijų konkuruoti su abstrak-cionistais. Pirmasis išstatė visaūgį portretą ir kompoziciją, o antrasis
— Čikagos miesto 4 vaizdus.

Yra ir naujų dailininkių, kurios kopia scenon. Tai Magdalena Birutė Stankūnienė, Barbora Morkūnienė, Aldona Valis - Labokienė ir kt. Kai kurios iš jų lankė Čikagos meno institutą ir buvusią Lietuvių meno studiją, kuri turėjo gerus veteranus mokytojus — V. Petravičių, El, Marčiulionienę, Pov. Kaupą, seselę Mercedes, M. Šileikį ir kt. Jadvyga Paukštienė, perėjusi iš impresionizmo į ekspresionistinę meno sritį, sprendžia gan komplikuotas kompozicijų problemas, kur visuose darbuose glūdi kažkokia mįslė; tai ir stebina žiūrovą tragiškai raudonas koloritas ir "mikroskopiški" žmogeliai. Vanda Balukienė šį kartą parodė ir naujumo savo audimų-tapybos dekore.

Iš vienos pusės paroda įvairi, nepasižyminti radikališkais šokiravimais bei paviršutiniais triukais, bet negalima sakyti, kad buvo žemiau vidutiniškumo. Tačiau buvo ir tokių eksponatų, kurių autoriai žengia pirmuosius žingsnius gan sunkiu savo uždaviniams keliu. Ateityje reikėtų dailininkams jausti didesnę atsakomybę už savo kūrinius, nesiųsti parodon bet ką. Ne siužetas, ne stiprios spalvos paveiksle svarbu, bet svarbu estetinė tiesa, ryšys su mūsų planetos gyvenimu, o už vis svarbiau — kad parodos pasipildytų kūrybinėmis pajėgomis, mąstymu ir pažanga.
Mikas Šileikis


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai