Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
"BOHEMA" ČIKAGOJ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Vladas Jakubėnas   
Naujo operinio sambūrio premjera
G. Puccinio opera "Bohema" vaizduojanti Paryžiaus menininkų gyvenimą — dar nežinomo poeto Rudolfo ir dirbtinių gėlių pardavėjos Mimi tragišką meilę) buvo nekartą svarstoma statyti Čikagos Lietuvių Operos, bet vis buvo atsisakoma dėl per mažos choro rolės šioje operoje. Bet dėl to "Bohema" tiko naujai užgimusiam sambūriui, pasivadinusiam Chicago Opera Company and Workshop, kuris ją pastatė Marijos aukštesniosios mokyklos salėj vasario 3, 4 ir 11 dienomis.

Šio pastatymo vyriausias impresario buvo Algimantas Grigas (gražaus balso baritonas), o nuostolių garantuotojai — E. ir S. Mičiuliai (Mitchell) iš Havajų. Nelauktą pastatymo sklandumą ir muzikalumą užtikrino tai, kad žymi solistų dalis ir virš 20 asmenų pasamdytasis choras buvo iš Chicago Lyric operos .horo — sambūrio, pilno solistinio
lygio dainininkų. Tos pačios operos vienas iš dirigento asistentų buvo ir Bohemos" muzikinis paruošėjas ir dirigentas Giulio Favario. Jis pasirodė kaip tikslių mostų ir didelio muzikalumo dirigentas, suteikęs visam spektakliui individualaus atspalvio. 56 asmenų orkestrą sudarė Northvves-tem universiteto muzikos mokyklos studentai ir absolventai, kurių dauguma šiemet grojo per Lyric operos sezoną. Jauni muzikantai grojo su dideliu atsidėjimu ir susitelkimu, duodami kai kur puikų "pianissimo" ir. net premjeroje, minimalų ritminių netikslumų kiekį.

Spektaklis vyko lietuvių kalba, tačiau su gan gausiomis išimtimis. Choras (reikalingas II ir III veiksme) dainavo absoliučiu tikslumu, bet nesutiko savo partijų išmokti lietuviškai. A. Grigui dėl ruošos darbų nespėjus išmokti sunkios dailininko Marcelio rolės, jo vieton skubos keliu iškviestas New Yorko City operos solistas Th. Jamerson — tikra atrakcija dėl puikios vaidybos ir gražaus balso — dainavo itališkai, teį-terpęs keletą lietuviškų frazių sceniškesniuose momentuose.

Svarbiai Mimi rolei buvo numatytos dvi solistės: viena amerikone, deja, nusilaužiusi koją prieš spektaklį, ir mūsų solistė Daiva Mongirdai-tė. Savo vaidmenį ji atliko profesiniu lygiu mokėjusi įsigyventi voka-liai ir sceniškai tiek į švelniai lyrinius, tiek j tragiškus aspektus. Jos iš esmės lengvas balsas davė ir dramatinių momentų, reikalingų šioje operoje. Šalia Th. Jamersono, ji pra-sikišo savo lygiu kitų solistų tarpe.

Stambioje poeto' Rudolfo rolėje išgirdome Povilą Gudą, Lyric operos choristą bei mažųjų rolių solistą, trečios kartos Amerikos lietuvį. Jis dainavo jam neįprastai skambančia lietuvių kalba; dialogus su Marce-liu — itališkai. Tai nedidelio maštabo lyrinis tenoras; jo geros savybės: gan malonus tembras, vietomis net "bei canto" pradai, įgimtas muzikalumas, tiksli intonacija. Deja, jo aukštas registras turi gerokai kliūčių, kurias solistas sugebėjo gražiai apeiti, transponuodamas aukštas gaidas žemiau ar imdamas jas falcetu, gerai valdomu, kartais atpažįstamu tik iš pasikeitusio, ne taip malonaus tembro. Nors scenoje apsipratęs, vis dėlto nepajėgė sukurti romantiško poeto vaizdo. P. Gudas savo rolę aplamai sėkmingai išvežė, nieko netrukdydamas, bet ir nedaug teįnešdamas.

Linksmos, temperamentingos, bet jautrios sielos dailininko draugės Musettos rolėje gražiai pasirodė Dalia Kučėnienė. Jos muzikalumas mums žinomas iš jos rečitalių; ji parodė vokališką pažangą ir sugebėjo sceniškai įsigyventi į savo vaidmenį.
Iš kitų "bohemininkų" Vytautas Nakas filosofo Colline rolėje turėjo progos padainuoti "Atsisveikinimo su apsiaustu" ariją, prieš jį išnešant į lombardą. Muzikas Schaunard — Craig Jonson, namo savininkas Benediktas (I veiksme) ir Musettos meilužis Alcindoro (II veiksme) — Adolphe J. Zielinski, žaislų pardavėjas Parpignolis — visi buvo sąžiningai išmokę savo roles lietuviškai; nepasižymėdami dideliais balsais, jie buvo tikslūs, intonuoti ir daugiau ar mažiau sceniškai įtikinami. Epizodinėse rolėse: seržantas — V. Marčiukaitis, sargybinis — A. Gelažius. Vyriausiu meno vadovu ir režisierium pažymėtas Darius Lapinskas; pirmutinis terminas kelia abejonių dėl pritaikomumo, nes G. Favario dirigavimas ir muzikinė interpretacija bei solistų paruošimas vargu ar buvo reikalingi papildomos vadovybės. Režisūra sklandžiai atitiko normalią "Bohemos" veiksmo eigą. Režisieriaus pagelbininke pažymėta Živilė Numgaudaitė. Dekoracijos — skaidrės, kuklios, bet skoningos.

Ar "Bohemos" pastatymas, nepaisant dalinio dvikalbiškumo ir nemažo nelietuvių dalyvavimo, laikytinas lietuviško kultūrinio gyvenimo įvykiu? Stebint gan entuziastingai nusiteikusią publiką, pripildžiusią salę per abudu spektaklius, atrodo, kad taip.

Impresario A. Grigo pareiškime spaudai buvo pasakyta, kad naujo operinio sambūrio svarbiausias tikslas yra duoti progą pasirodyti dainininkų jaunimui, kuris prie stambiųjų rolių neprieinąs Čikagos Lietuvių Operoje. Tiesa, kad Čikagos Lietuvių Operos pastatymai kartais eidavo be antrininkų; taip pat tiesa, kad lietuvių tarpe nevisuomet galima buvo surasti atitinkamo balso bei meniško lygio antrininkų. "Bohemos" pastatymas kol kas davė progos pasirodyti jau esamoms jėgoms: ryškaus naujo vokalinio talento negavome išgirsti.

Chicago Opera Company and Workshop pavadinimas nenusako, kiek šis sambūris bus susietas su lietuvių kolonija. Po sėkmingos pradžios tolimesnis veikimas priklausys nuo sponsorių, be kurių operos kompanija šiame krašte išsilaikyti negali. Kenksmingos konkurencijos Čikagos Lietuvių Operai klausimas kol kas nėra plačiau iškilęs.
"Bohemos" pastatymo metodai buvo tiek skirtingi, kad, atrodo, abiejų kompanijų keliai nesusikirto. Čia ypač svarbus buvo profesinio choro samdymas. Kas kita būtų, jei Chicago Opera Co. and Workshop pradėtų verbuoti chorą iš lietuvių tarpo: tai galėtų susilpninti puikiai išsivysčiusį lietuvių operos chorą ir vargu ar sustiprintų "antrąją" kompaniją. O mėgėjų choristų, galinčių sėkmingai dalyvauti dviejuose pastatymuose, atsirastų nedaug dėl techninių sunkumų ir laiko stokos.

Konstatuokime, kad "Bohema" buvo maloniai klausomas įvykis Čikagos lietuvių padangėje. Dėl tolimesnių žygių galimumo bei pasisekimo — palauksim ateities.
Vladas Jakubėnas

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai