Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
KULTŪROS ŽIDINYS NEW YORKE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Alg. Š.   
Šių metų vasario 10 New Yorke įvyko naujųjų Kultūros Židinio pastatų pašventinimas. Brooklyno dio-cezijos vyskupas Francis Mugavero atliko pašventinimo apeigas, o vysk. V. Brizgys pasakė pamokslą bei su kitais kunigais koncelebravo iškilmingas mišias. Dedikacijos aktą perskaitė pranciškonų provincijolas T.Jurgis Gailiušis, OFM, o sveikinimo kalbas pasakė Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, VLIKo pirm. K. Valiūnas, JAV LB pirm. J. Gaila ir kiti lietuviškų organizacijų atstovai. Brooklyno vienuolyno viršininkas ir židinio statvbos vedėjas T. Paulius Baltakis, OFM, pagerbė įžymiuosius statybos rėmėjus. Meninę programą atliko solistai Gina Čapkauskienė ir Kazys Yakutis, akompanuojant Sauliui Cibui.

Kultūros Židinys New Yorke. Nuotr. A. Norvilos

Kultūros Židinio pašventinimo iškilmių garbės prezidiumas.

Šiomis iškilmėmis prasidėjo nauja kultūrinio gyvenimo era New Yorke. Jau ilgai čia buvo jaučiama savų patalpų stoka, todėl šis Kultūros Židinys palengvins ir pagerins sąlygas lietuvių veiklai New Yorke.
Kultūros Židinio idėjos vykdytojai buvo pranciškonai, remiami visų lietuviškų organizacijų ir pavienių asmenų. Aukomis buvo surinkta virš pusės milijono dolerių, gi kita dalis" lėšų buvo sutelkta pranciškonų provincijos įnašu, "bingo" žaidimų pelnu ir kitokiais būdais.

Kultūros Židinio iškilmių meninės programos atlikėjai: solistai G. Čapkauskienė ir K. Jakutis, akomponatorius pianistas Saulius Cibas, nuotr. R. Kisieliaus
Kultūros Židinio kompleksas apima pranciškonų vienuolyną, "Darbininko" redakciją ir administraciją, knygų ir laikraščių spaustuvę ir visuomenės reikalams skirtas patalpas: minėjimams, koncertams, jaunimo pamaldoms ir sportui pritaikyta salė; įvairiems suvažiavimams, susirinkimams, posėdžiams ir eventualiai lituanistinei mokyklai kambariai ir biblioteka.

Lietuvių pranciškonų provincija ir New Yorko bei apylinkių visuomenė gali didžiuotis, ištesėjusi sunkų darbą ir pastačiusi lietuviškos kultūros židinį dabartinėms ir ateinančioms kartoms.
Alg. Š. 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai