Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
EUCHARISTINIS KONGRESAS AUSTRALIJOJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Pr. Vaseris   
Tarptautinis Eucharistinis Kongresas šiais metais vyko Australijoje, Melbourne. Tai 40-tas iš eilės šitoks kongresas. Paskutinieji tokio pobūdžio kongresai yra vykę Vokietijoje (Muenchene), Indijoje, Kolumbijoje, Brazilijoje. Australijoje iš tokių kongresų jau antras. Pirmasis buvo Sydnėjuje 1928 m., kuriame Lietuvai atstovavo kun. P. Būčys (vėliau vyskupas).

Šiame kongrese jau nebebuvo klausimo, kas lietuviams atstovaus, nes pačioje Australijoje jau arti 10.000 lietuvių. Buvo ir nemaža svečių iš JAV ir V. Europos (iš viso 28). Atvyko abu mūsų vyskupai — V. Brizgys ir A. Deksnys, prelatai — L. Tulaba, P. Celiešius, J. Balkonas ir Šamus. Kunigai — V. Martinkus, St. Šantaras, R. Šakalys, OFM, ir J. Aleksiūnas. Tarp pasauliečių buvo ir Pasaulio Lietuvių Katalikų Bendrijos pirm. K. Kleiva.

Kongreso išvakarėse, vasario 17, Adelaidės teatras Vaidila suvaidino V. Baltučio kūrinį "Šuolis į laisvę" apie Simą Kudirką. Vaidinimas vyko Melbourno lietuvių namuose. Ši drama labai tiko kongreso pradžiai, o kartu ir Vasario 16 minėjimui. Tą patį vakarą vyko Melbourno miesto salėje tautybių pasirodymas, lietuviams atstovavo tautinių šokių grupė "Klumpakojis".

Kongresas tęsėsi vieną savaitę: prasidėjo sekmadienį, vasario 18, ir baigėsi kitą sekmadienį, vasario 25. Lietuviškąją kongreso dalį organizavo Australijos Lietuvių Katalikų Federacija. Kiekviena tautybė turėjo savo komitetus, kurie įėjo į bendrą kongreso komitetą. Vyriausias kongreso rengėjas buvo Melbourno arkivyskupas J. Knox (dabar pakeltas kardinolu).

Pirmas kongreso sekmadienis buvo skirtas tautybėms. Kiekviena tautybė turėjo savo pamaldas kurioje nors bažnyčioje. Lietuvių pamaldos vyko Šv. Jono bažnyčioje, East Melbourne, kur kiekvieną sekmadienį čia lietuviai turi pamaldas. Pamaldos buvo skirtos kartu ir Vasario 16 paminėti. Koncelebracines mišias laikė vysk. A. Deksnys kartu su visais svečiais kunigais. Pamokslą sakė vysk. V. Brizgys. Mišias giedojo lietuvių parapijos choras, pasitaikinęs ir Dainos sambūrio chorą. Bažnyčia turi virš 800 sėdimų vietų, bet maldininkų negalėjo sutalpinti. Tuoj po mišių mūsų vyskupai skubiai vyki į katedrą, kur buvo oficialus kongreso atidarymas. Čia dalyvavo 20 kardinolų, 186 vyskupai, kitų religijų atstovai, Australijos gubernatorius ir valdžios nariai. Kongresą atidarė popiežiaus legatas, Baltimorės kardinolas L. Shehan.

Vakare lietuviai minėjo Vasario 16-tą. Kalbėjo abu mūsų vyskupai, senatorius McManus, ALB krašto valdybos pirm. J. Neverauskas ir PLK Bendrijos pirm. K. Kleiva.

Per visą savaitę kiekvieną rytą lietuviams buvo mišios, kurias kon-celebravo vienas mūsų vyskupų ir svečiai kunigai. Kiekvienos dienos buvo atskira mišių intencija: už žuvusius dėl Lietuvos laisvės, už mūsų jaunimą, šeimų sugyvenimą irpan. Pirmadienio vakare Liet. Parapijos Name vyko lietuvių katalikiškų organizacijų atstovų pasitarimas, dalyvaujant mūsų vyskupams ir kitiems aukštiesiems svečiams. Trečiadienio vakare Lietuvių Namuose buvo vaišės visiems mūsų svečiams. Čia mūsų vyskupams buvo įteiktos dovanos — tautinių raštų stulos. Šeštadienio vakare vyko religinis koncertas Šv. Jono bažnyčioje. Programą atliko jungtinis Melbourno lietuvių parapijos ir Dainos sambūrio choras bei atskiri solistsi.

Kongreso užbaigai lietuviams mišias laikė vysk. V. Brizgys su svečiais kunigais — koncelebrantais. Pamokslą sakė vysk. A. Deksnys.
Australijos lietuvių dovana popiežiui eucharistinio kongreso proga

Sigutė Petraitytė neša įteikti lietuvių dovaną popiežiaus legatui kardinolui L. Shehan (kita emigrantų pora neša mišioms ostiją ir vyną)
Lietuviai vyskupai ir grupė kunigų eucharistinio kongreso metu Mel-bourne liet. parapijos namuose. Sėdi (iš kairės) Pr. Dauknys, dr. P. Bačinskas, prel. L. Tulaba, stovi — J. Petrauskas, prel. dr. P. Celie-šius, vysk. A. Deksnys, Pr. Vaseris, vysk. V. Brizgys, P. Butkus ir A. Spurgis

Po mišių vysk. Brizgys suteikė sutvirtinimo sakramentą vaikams, kurių buvo 65.
Bendroje kongreso programoje vakarais vyko pamaldos kongreso aikštėje — Melbourne Crįcket Ground. Ši aikštė įruošta Melbourne olimpiados proga (1956 m.) ir turi apie 120.000 sėdimų vietų.

Antradienio vakare buvo pamaldos ateiviams — imigrantams. Čia ir lietuviai dalyvavo su savo vėliavomis tautiniuose drabužiuose. Mišias laikė popiežiaus legatas kardinolas L. Shehan. Aukas mišiose nešė kiekviena tautybė. Reporteriai pagavo gražią nuotrauką, kada auką neša lietuvaitė Sigutė Petraitytė. Šią nuotrauką pirmame puslapyje įsidėjo dienraštis "The Sun", o vėliau ir kiti laikraščiai.

Penktadienį buvo Mišios mokykliniam jaunimui, kuris užpildė veik visą aikštę — dalyvavo virš 100.000 moksleivių. Skirtingesnės buvo ekumeninės pamaldos. Čia įvairių religijų dvasiškiai laužė duoną, ėjo su žvakėmis, vaizduodami Pasaulio Šviesą — Kristų. Aborigenų — vietinių Australijos gyventojų — pamaldose jų jaunimas šoko religinius šokius, giedojo savo melodijų giesmes. Tai buvo iš misijų stočių suvežti aborigenai. Šeštadienio vakare buvo mišios bizantinėm apeigom. Šių apeigų kongrese dalyvavo ukrainiečių kardinolas Slipyj ir Jeruzalės patriarchas Hakim.

Kongresas buvo užbaigtas sekmadienį, vasario 25, toje pačioje aikštėje — Melbourne Cricket Ground. Aikštė buvo perpildyta žmonių — apie 120.000. Popiežiaus legatą kard. L. Shehan į aikštę lydėjo Australijos gubernatorius Sir R. Delacombe ir kongreso šeimininkas Melbourno arkivyskupas J. Knox. Mišių metu aukas bei dovanas popiežiui nešė į-vairios tautybės. Lietuvių dovana buvo tautinių ornamentų kryželis su tvorele. Šią dovaną nešė ALK Federacijos pirm. V. Laukaitis ir Melbourno Liet. Kat. Moterų Draugijos pirm. H. Statkuvienė. Popiežiaus legatas paklausė, kokios tautybės ši dovana.

Mišių pabaigoje garsiakalbiais buvo perduotas popiežiaus Pauliaus VI žodis kongresui.
Kongresas turėjo savo emblemą — stilizuotą kieliką ir jame ostiją. Šiuo ženklu buvo išpuoštos gatvės, kongreso aikštė ir visos vietos, kur vyko koks nors kongreso parengimas. Lietuviai buvo pasidarę tokį kongreso ženklelį segti prie atlapo. Jis papuoštas tautinės vėliavos spalvomis. Šitokio ženklelio neturėjo kitos tautybės, o taip pat ir kiti kongreso dalyviai. Toks medalis buvo pagamintas tik patiems aukštiesiems kongreso svečiams.

Kongreso metu vyko įvairios parodos, seminarai, paskaitos. Buvo gvildenamos įvairios temos — Bažnyčios vienybė, apeigų pakaitos, socialinis teisingumas, jaunimo ateitis, šeimų globa, misijų reikalai, ateivių klausimas.
Vietinė spauda kongresą įvertino teigiamai. Nebuvo ji gausi straipsniais, bet užteko iliustracijų. Dienraštis "The Australian" įsidėjo didžiulę spalvotą nuotrauką per du puslapius iš moksleivių pamaldų kongreso aikštėje. Televizija vis duodavo didžiąsias apeigas, o radijas visą informaciją. Visą savaitę Australija gyveno kongreso šūkiu — "Mylėkite viens kitą, kaip aš jus mylėjau".
Kun. Pr. Vaseris
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai