Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
VEIKSNIŲ KONFERENCIJĄ SUTINKANT PDF Spausdinti El. paštas
Spalio 26-27 įvyksta Lietuvos laisvinimo darbo konferencija, kurioj atstovaujami visi šio darbo "veiksniai". Šaukiamai konferencijai linkėdami sėkmės, pasisakome, ką laikome tikros sėkmės imperatyvais.
Iš anksto pasisakyti skatina prisiminimas tokio pat pobūdžio konferencijos, įvykusios prieš septynerius metus Washingtone (1967.X.21-22). Lietuvos valstybės atstatymo 50-čio metus (1968) paskelbus Leituvos laisvės kovos metais, daug darbų buvo numatyta, bet maža kas iš jų buvo įvykdyta.

Svarbiausia priežastis, tur būt, buvo lėšų stoka. Numatytiems darbams finansuoti buvo sudarytas Jungtinis finansų komitetas. Deja, ALTai (tradiciškai turėjusiai Vasario 16 rinkliavų monopolį) likus nuošaliai, užmojis nepavyko. Todėl ligi šiolei stovime prieš tuos pačius sunkumus. Net Vasario 16-toji — tautinio susitelkimo šventė — kasmet drumsčiama ginču, kam skirti aukas. Kelta mintis suorganizuoti fondą Lietuvos laisvinimo darbams, kaip kad turime Lietuvių Fondą kultūriniams reikalams. Deja, jokie didesni užmojai yra neįmanomi, kol nėra pakankamo vieningumo ir "veiksniuose", ir visuomenėje.

Kaip svarbiausi klausimai 1967 metų konferencijoj svarstyti du: a. bendradarbiavimas, vykdant Lietuvos laisvinimo uždavinius, ir b. laisvųjų lietuvių bendravimas su pavergtąja tauta. Deja, abu šie klausimai nuo 1967 metų greičiau paaštrėjo, bet ne išsisprendė. Neišvengiamai jie kils ir šių metų konferencijoj, nes jų sprendimas yra būtina sąlyga sėkmingai dirbti Leituvos laisvinimo darbui.

1. Būtina, kad visi veiksniai nuoširdžiai sutartų, būtent — derintų savo darbą, o ne dėl jo varžytųsi. Kai darbo yra daugiau negu pajėgų, energijos eikvojimas savitarpio ginčams yra daugiau negu nepateisinamas. Veiksnių nesutarimas neišvengiamai veda ir į pačios visuomenės skaldymąsi. Apsčiai turime neatsakingos spaudos, kuri aistringai vienus "gina" nuolatiniu kitų puolimu. Tuo būdu patys vykdome priešo kėslą sukelti vienus prieš kitus. Visi veiksniai dėl to lygiai nukenčia. Kai viena visuomenės dalis darosi vieno kurio veiksnio šalininkais, o kita kito, veiksniai virsta partijomis raidine šio žodžio prasme (lot. pars — dalis). O tai yra didžiai nelemta, nes pažeidžia visų veiksnių visais rėmimąsi.

2. Būtina, kad veiksniai aiškiai paskelbtų savo nusistatymą ir tuo klausimu, kuriuo visuomenė skaldoma. Laisvųjų lietuvių rezistencinis solidarumas su pavergtąja tauta nėra iš tų klausimų, kur būtų pagrindo skirtis. Deja, dalis spaudos nuolat ir vis aršiau kursto "patriotus" prieš "bendradarbiautojus", lyg iš tiesų būtų okupantui pasisekę ne tik vieną kitą "žvalgą" nusipirkti, bet ir pačią išeivinę bendruomenę suvedžioti. Kadangi šį žalingą kurstymą dengiama veiksnių (ar bent vieno iš jų autoritetu, ir reikia šiuo klausimu veiksniams aiškiai pasisakyti — išblaškyti dviprasmiškumą, kurį yra sudarę atskirų veiksnių ar jų veikėjų prieštaringi pareiškimai. Antraip — bus pačių veiksnių atsakomybė, kad tarp daugelio vadų išeivinė bendruomenė faktiškai lieka be vadovybės.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai